สร้างสรรค์นวัตกรรมยุค 4.0 อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 5,731

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

สร้างสรรค์นวัตกรรมยุค 4.0 อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ thaihealth

          โรงพยาบาลสังกัด กรุงเทพมหานคร สร้างสรรค์นวัตกรรมยุค Thailand 4.0 อำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ

          แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง นวัตกรรมสำหรับผู้สูงวัย ยุค Thailand 4.0 และการนำเสนอนวัตกรรมเพื่ออนาคต ครั้งที่ 9 พร้อมจัดปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นโยบายรองรับสังคมผู้สูงอายุของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรของโรงพยาบาลเกิดแรงบันดาลใจในการนำแนวคิดไปสร้างสรรค์ให้เอื้อต่อผู้สูงอายุและสังคม เพื่อพัฒนาให้หน่วยงานและองค์กรมีความก้าวหน้า เป็นการเสริมสร้างนวัตกรรม และผลิตผลงานคุณภาพ ตลอดจนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากร โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ที่โรงพยาบาลกลาง    

โดยรองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความสำคัญและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานและองค์กรให้สามารถอยู่รอด พร้อมรับภาวะวิกฤตและมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งมุ่งหวังในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการที่ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบสุขภาพและระบบต่างๆ นำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความประทับใจ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม