กำหนดการ สัมมนาวิชาการผู้นำสุขภาพ 4.0 โครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน

โดย
| |
อ่าน : 2,570
กำหนดการ
สัมมนาวิชาการผู้นำสุขภาพ 4.0
โครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน

วันที่ 4 พฤกษภาคม 2560
ณ ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กทม.
 
วันที่ 4 พฤษภาคม 2560
08:00 - 08:45 น.     ลงทะเบียน
08:45 - 09:00 น.     พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการโครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้ สู่ชุมชน
กล่าวรายงาน
ศาตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์
ประธานพิธีกล่าวเปิดและมอบสื่อการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้บริหารโรงเรียน
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุรวิทย์ เตชธุวานันท์
คณบดี วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัยรังสิต
09:00 - 09:15 น.     แนะนำโครงการเปิดช่องทางแหล่งเรียนรู้เด็กไทยดูดี สู่ชุมชน                
ศาตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์
09.15 - 09.45 น.     การสร้างเสริมสุขภาพเด็กไทย:มุมมองผู้บริหาร
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สสส
ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ
09:45 - 10:00 น.     พัก-อาหารว่าง
10:00 - 12:00 น.     สัมมนาวิชาการผู้นำสุขภาพ 4.0
• สถานการณ์ปัญหาโรคอ้วนในศัตวรรษ 21
ศาตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์ 
• อ้วนน่ารักหรือน่าเป็นห่วง
ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบต่อไร้ท่อ รพ.รามาฯ
• กินเสี่ยง เลี่ยงอย่างไรในวัยรุ่น 
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล
• ผู้นำสุขภาพ 4.0
ผศ.นพ.ชัยสิทธิ์ แสงทวีสิน หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
12:00-13:00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00-13:45 น.     กิจกรรมสร้างทักษะฯ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ศาตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์
13:45-14:30 น.     Workshop แนวทางการจัดการกิจกรรมด้านสุขภาพในโรงเรียน
แบ่งกลุ่มระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ศาตราจารย์ แพทย์หญิงชุติมา ศิริกุลชยานนท์
อาจารย์จรูญรัตน์ สุวรรณภูสิทธิ์
14:30 - 15:15 น.     นำเสนอแผนแต่ละโรงเรียน (โรงเรียนละ 5 นาที) และเสิร์ฟอาหารว่าง
15: 10 -15:30 น.     สรุปการอบรม ปัจจุบันสู่อนาคต มอบประกาศนียบัตร ปิดการประชุม
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม