กำหนดการสื่อมวลชนสัญจร เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 1,044
กำหนดการสื่อมวลชนสัญจร
เรียนรู้พื้นที่ต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านหนองลาน
 หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและโครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ

วันพฤหัสบดีที่ 6 - วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560
06.30 - 07.30 น.     รับประทานอาหารเช้าที่เทวมันตร์ทรา รีสอร์ทแอนด์สปา
07.30 - 08.30 น.     ออกเดินทางสู่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.หนองลาน    
“โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลาน”  อ.ท่ามะกา  จ.กาญจนบุรี  
ถึงศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองลาน “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลานฯ ชมกิจกรรมผู้สูงอายุ...  
08.30 - 09.00 น.     ผู้สูงอายุเข้าแถวเคารพธงชาติ/แผ่เมตตา/ออกกำลังกาย/พูดคุยหน้าเสาธง 
บริการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุโดย...รพ.สต.ตำบลหนองลาน
09.00 - 10.00 น.     เข้าห้องประชุมศูนย์ฯ /กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุป........
1) พระครูกาญจนธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่น /ผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุฯ
ประเด็น “วัดกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูอายุ”
2) นายวิวัฒน์ ตั้งสุวรรณวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน        
ประเด็น “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลานโรงเรียนผู้สูงอายุแห่ง แรกในกาญจนบุรีที่ขับเคลื่อนโดย อปท.”
3) นายนราธิป  สุภาราญ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองลาน/รองผอ.โรงเรียนผู้สูงอายุฯ      
ประเด็น  ความสำเร็จของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองลานที่ส่งผลให้ผู้สูงอายุได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตครบทั้ง 5 ด้าน/มิติ (กินอิ่ม,นอน อุ่น, สุขใจ,มีรายได้,ปลอดภัยจากโรคละอุบัติภัยในครัวเรือน)”
4)  ดร.ประกาศิต กายะสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประเด็น สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย และสสส.กับบทบาทการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ” 
5) พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย
ประเด็น การขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุสู่ชุมชน และการปรับปรุงหลักสูตรคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน 3 เรื่อง ได้แก่.. เรื่องที่ต้องรู้ เรื่องที่ควรรู้ และเรื่องที่อยากรู้
10.30 - 12.00 น.     เยี่ยมชมกิจกรรมในห้องเรียนย่อย ......
1. ห้องเรียนศาสนา 2. ห้องเรียนสุขภาพ 3. ห้องเรียนส่งเสริมอาชีพ 4. ห้องเรียนกศน.
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารสุขภาพ) ณ รร.ผู้สูงอายุ ทต.หนองลาน     
13.00 - 16.00 น.     ลงพื้นที่ชุมชน ต.หนองลานติดตามผู้สูงอายุจิตอาสาทำกิจกรรมพิเศษ 
-  เยี่ยมบ้านป้าบุญปลูก มั่นคง นักเรียนผู้สูงอายุวัย 74 ปีผู้ซึ่งดูแลสามีที่ป่วยติดเตียงมากว่า 20 ปีที่บ้าน (การแบ่งเวลามาเรียน/การนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติดูแลผู้ป่วย)  
 -  กิจกรรมผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เยาวชนและลูกหลาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงบ้านหนองลาน (ชิมและชมการทำแยมหยวกของดีขึ้นชื่อของบ้านหนองลาน การทำขนมไทยพื้นบ้าน การทำเครื่องจักสานฯลฯ) 
- การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากนักเรียนผู้สูงอายุ
16.00 - 18.00 น.     เดินทางเข้าที่พัก ณ เคทีเอฟ ออร์แกนิคแลนด์
18.00 น.                รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560
07.00 - 08.00 น.     รับประทานอาหารเช้า ณ เคทีเอฟ ออร์แกนิคแลนด์
08.00 - 08.40 น.     ลงพื้นที่ติดตามพระครูกาญจนธรรมชัยนำทีมจักรยานและผู้สูงอายุออกบิณฑบาตขยะ
ในชุมชนบ้านหนองไม้แก่น 
08.40 - 09.00 น.     เดินทางสู่วัดหนองไม้แก่นนำขยะที่บิณฑบาตมาได้ไปเก็บ ณ ธนาคารขยะ 
09.00 - 09.30 น.     พร้อมกันที่ศาลา SMLวัดหนองไม้แก่น/บรรยายสรุป.....
1) พระครูกาญจนธรรมชัย เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่น 
ประเด็น “จักรยาน ขยะ และสุขภาวะของชุมชนบ้านหนองไม้แก่นเกี่ยวข้องกันอย่างไร ”
2) นายนราธิป สุภาราญ รองนายกเทศมนตรี หนองลาน
ประเด็น“การขับเคลื่อนโครงการชุมชนจักรยานบ้านหนองไม้แก่น ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ โดย..ทต.หนองลาน” 
3) ผู้แทนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ประเด็น “สสส.กับการสนับสนุนชุมชนจักรยาน ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ “การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” 
09.30 - 10.00 น.     พิธีเปิดโครงการ “ชุมชนจักรยานบ้านหนองไม้แก่น ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ”
กล่าวรายงานโดย…นายกิตตินันท์ อรรถบท นายอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี
กล่าวเปิดโดย... นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
10.00 - 11.00 น.     ปล่อยขบวนปั่นจักรยานโครงการ “ชุมชนจักรยานบ้านหนองไม้แก่น
ปั่นปลอดภัย ร่วมใจสร้างสุขภาวะ”
ลงพื้นที่ฐานเรียนรู้ต่างๆ ตามเส้นทางจักรยานในชุมชนบ้านหนองไม้แก่นเช่น..
- ศูนย์เรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ครัวเรือนต้นแบบ “การคัดแยกขยะรีไซเคิล”
- ครัวเรือนต้นแบบ “การพึ่งพาตนเองตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (นร.ผู้สูงอายุฯ)
- ครัวเรือนต้นแบบ  “การใช้พลังงานทดแทนจากสิ่งปฏิกูล (ขยะ)”
- โรงเรียนต้นแบบ “การพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนและสิ่งแวดล้อม” (รร.วัดหนองไม้แก่น)
- การคัดแยกขยะ และ การปลูกผักปลอดสารพิษ “ไฮโดรโปรนิค” เพื่ออาหารกลางวัน
- ครัวเรือนต้นแบบ “หน้าบ้านน่ามอง” ฯลฯ
11.00 - 11.30 น.     ขบวนปั่นจักรยานกลับถึงวัดหนองไม้แก่น ชมของดีของวัด…
- ศูนย์ส่งเสริม (วิสาหกิจชุมชน) การนวดในศาสตร์แพทย์แผนไทย วัดหนองไม้แก่น
- บันทึกประวัติหลวงพ่อดำ, ประวัติหลวงปู่ช่อ
- ศาลาต้นบุญ (ฝังเข็ม)
- ธนาคารขยะ ธนาคารจักรยาน(จักรยานคันแรกในโครงการฯ) คลินิกจักรยาน  ฯลฯ
11.30 - 12.00 น.      ***พร้อมกันที่ศาลา SML 
ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากพระและผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
มอบของที่ระลึก/ถ่ายภาพหมู่
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.                เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม