กำหนดการ งานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน Annual Symposium and Reflection

โดย
| |
อ่าน : 384
กำหนดการ
งานประชุมวิชาการและเวทีสะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน  : Annual Symposium and Reflection
วันจันทร์ที่ 3 - วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ 1-2 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กรุงเทพฯ
 
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน  พ.ศ. 2560
08.00 - 08.30 น.     ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.     โครงการผู้นำแห่งอนาคต  กล่าวต้อนรับพร้อมเปิดงาน
- รศ.ดร.อนุชาติ  พวงสำลี
- นายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานติ์
09.00 - 09.30 น.     ปาฐกถาเปิดงาน โดย อาจารย์ชัยวัฒน์  ถิระพันธุ์
09.30 - 10.30 น.     Speaker “ประสบการณ์ การเรียนรู้ ความเปลี่ยนแปลง : บทเรียนจากผู้นำขับเคลื่อนสังคม”
- คุณประทีป  อ่อนสลุง
- คุณนุชนารถ  บุญคง     
- คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ
10.30 - 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.     Leadership World Café โดย อาจารย์ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.     คอนเวนชั่นฮอลล์ 1 : หัวข้อ Leadership’s Tools โดยคุณพฤหัส  พหลกุลบุตร
(มีพักเบรกบ่าย)
คอนเวนชั่นฮอลล์ 2 : หัวข้อ Open Space โดย อ.อดิศร จันทรสุข
และ อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
16.00 น.                  จบงาน
    
วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น.     Speaker “การเดินทางภายในกับโลกที่เปลี่ยนแปลงภายนอก”
- คุณวรรณา  จารุสมบูรณ์     
- คุณพฤหัส  พหลกุลบุตร
- คุณไมตรี  จงไกรจักร์    
- คุณธีระพล เต็มอุดม 
10.30 - 10.45 น.     รับประทานอาหารว่าง
10.40 - 12.00 น.     ผู้นำกับโลกแห่งวัตถุ : บทเรียนจากปรัชญาตะวันออก
- ศ.ดร.สุวรรณา  สถาอานันท์
- ผศ.ดร.ศริญญา อรุณขจรศักดิ์
- รศ.ดร.ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
- ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน
- อ.คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.     คอนเวนชั่นฮอลล์ 1 : หัวข้อ Leadership’s Tools โดย คุณศุภวิชช์ สงวนคัมธรณ์ (โหนก)
(มีพักเบรกบ่าย)
คอนเวนชั่นฮอลล์ 2 : หัวข้อ Open Space โดย อ.อดิศร จันทรสุข และ อ.อธิษฐาน์ คงทรัพย์
16.00 น.                  จบงาน
 
 
 
 
 
ที่มา : โครงการผู้นำแห่งอนาคต

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าว เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส -
 • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สสส. -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม