รวมพลังยุติ“วัณโรค”รู้ทันป้องกันได้

โดย
| |
อ่าน : 261

ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ

รวมพลังยุติ“วัณโรค”รู้ทันป้องกันได้ thaihealth

แฟ้มภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย เร่งดำเนินงานควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาวัณโรค โดยในปีนี้ตั้งเป้าตรวจคัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังให้มากกว่า 284,000 คน จากเรือนจำทั่วประเทศ 143 แห่ง และดำเนินการเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายให้เมืองไทยปลอดวัณโรค ภายในปี พ.ศ. 2578

ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ทันตแพทย์หญิงจุฑารัตน์ จินตกานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการทางการแพทย์ กรมราชทัณฑ์ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถ นานา นายกกรรมการสมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ Dr.Daniel Kertesz ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย นายแพทย์วงวัฒน์ ลิ่วลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร และนายสราวุธ ราชศรีเมือง รองผู้อำนวยการมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวัณโรคสากล ประจำปี 2560

นายแพทย์ธวัช กล่าวว่า สหพันธ์องค์กรต่อต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ กำหนดให้ 24 มีนาคมของทุกปีเป็น วันวัณโรคสากล (World TB Day) และกำหนดหัวข้อรณรงค์ คือ “Unite to End TB” ภาษาไทย คือ “รวมพลัง ยุติ วัณโรค” หมายความว่า ร่วมกันทุกภาคส่วน เพื่อจะยุติปัญหาวัณโรค  ซึ่งปัจจุบันวัณโรคยังคงเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขของไทย และประมาณการณ์จะมีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 117,000 รายต่อปี เสียชีวิตกว่า 12,000 รายต่อปี และวัณโรคดื้อยาหลายขนานอาจมากถึง 4,700 ราย อัตราการลดโรคในระยะ 15 ปีที่ผ่านมา ( พ.ศ. 2543-2558) เฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี ปัจจุบันการค้นหาและเข้าถึงการรักษาประมาณร้อยละ 56 ของจำนวนผู้ป่วยที่ประมาณการณ์

กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดเป็นนโยบายและจัดทำแผนยุทธศาตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ.2560 ถึง 2564 โดยมีเป้าหมายลดอัตราป่วยร้อยละ 12.5 ต่อปี หรือจากอัตราป่วย 171 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2557 ให้เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคนภายในปี 2564 โดยเน้น 5 เรื่องสำคัญ คือ 1.เร่งรัดค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยวัณโรคให้ครอบคลุม  2.ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค  3.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร  4.สร้างกลไกลบริหารอย่างยั่งยืน  และ 5.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรการป้องกันดูแลรักษาวัณโรค  โดยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือ “เมืองไทยปลอดวัณโรค” และยุติปัญหาวัณโรค ภายในปี พ.ศ.2578

ด้านนายแพทย์เจษฎา กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายและสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีแผนงานที่สำคัญและต้องเร่งรัด ดังนี้ 1.คัดกรองและค้นหาวัณโรคเชิงรุกในประชากรกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ต้องขังในเรือนจำ พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ผู้ป่วยโรคร่วมต่างๆ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ตามเขตชายแดน แรงงานต่างด้าว ผู้อาศัยในชุมชนแออัด ผู้สัมผัสโรค  2.จัดหาเทคโนโลยีใหม่และได้ผลเร็วมาใช้ในการวินิจฉัยวัณโรค  3.จัดหายาวัณโรคที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารวัณโรคดื้อยา โดยลดระยะเวลาในการรักษาให้สั้นลง  และ 4.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารวัณโรค

ในปี 2560 นี้ กรมควบคุมโรค ได้เร่งรัดดำเนินการโดยร่วมกับกรมราชทัณฑ์ คัดกรองและค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขังให้มากกว่า 284,000 คน จากเรือนจำทั่วประเทศ 143 แห่งรวมถึงมาตรการที่จะดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ 30,000 คนที่จะกลับสู่สังคมภายนอก โดยมีหลักการเชิงนโยบาย คือ ประชากรทุกกลุ่มไม่ว่าจะมีสิทธิหรือไร้มีสิทธิมีโอกาสเข้าถึงบริการคัดกรอง ตรวจค้นหาวัณโรคและให้การรักษาจนหายขาดทุกๆราย เนื่องจากวัณโรคเป็นปัญหาสำคัญในเรือนจำมีอัตราป่วยมากกว่าประชากรทั่วไปถึง 6 เท่า ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อและป่วยเป็นวัณโรคได้ง่าย และอัตราการเสียชีวิตสูงมากกว่าร้อยละ 7  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์และค้นหาผู้ป่วยวัณโรค ในโครงการ"ผู้ขับขี่ปอดสะอาด ปราศจากวัณโรค สำหรับผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ" และมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ความรู้แก่ประชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวัณโรค กรมควบคุมโรค โทร 0-2212-2279 กด 4 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส  -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สสส. -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ฟอสฟอรัสสูง  television show  เนื้อสัตว์  สมาคมนักฟุตบอลอาวุโสไทย บอล อาวุโส เยาวชน เชื่อม ฮ่องกง  เกณฑ์มาตรฐาน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth เข้าพรรษา งดเหล้าเข้าพรรษามหากุศล มิตรภาพบนทางวิ่ง วิ่งมาราธอน ออกกำลังกาย  โครงการพื้นที่สร้างสรรค์  โรงพยาบาลชุมชน  กรมสรรพสามิต  ออกค่าย  คุมเข้มวินัยจราจร  วัดสระเกศ  ไข้ขึ้น  สังคมแห่งการเรียนรู้  คู่รักวัยรุ่น  หญิงชายก้าวไกล  ใช้ชีวิต  จักรยานสาธารณะ  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ประจำ ทีมเว็บไซต์ web content เขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  มาตรการป้องกัน  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม