กำหนดการ เวทีสัมมนาผู้บริโภค และรณรงค์วันสิทธิผู้บริโภคสากล

โดย
| |
อ่าน : 1,693
กำหนดการ
เวทีสัมมนาผู้บริโภค และรณรงค์วันสิทธิผู้บริโภคสากล
วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2560 
ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร
 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560  อาหารปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะเพื่อผู้บริโภค
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน
09.00 - 09.10 น.     กล่าวต้อนรับ โดย รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
09.10 - 09.30 น.     เปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง อาหารปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะ
เพื่อผู้บริโภคกับยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยา 
โดย นายโสภณ  เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข*
09.30 - 09.50 น.     จุดคานงัดในยุทธศาสตร์การจัดการเชื้อดื้อยาในอาหาร
โดย ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี
ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
09.50 - 10.00 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 - 11.30 น.     เสวนา ทำอย่างไรอาหารจะปลอดภัยไร้ยาปฏิชีวนะ
• รศ.ดร.จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
  สถานการณ์โลกกับการนำยาปฏิชีวนะออกจากอาหาร
• ทีมข่าวคมชัดลึก  สถานการณ์การใช้ antibiotic ในการเลี้ยงสัตว์
• คุณสารี  อ๋องสมหวัง นำเสนอผลทดสอบ antibiotic ในเนื้อสด
   จากศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
• คุณสิทธิชัย สุขสมบูรณ์ ฟาร์มตัวอย่างเลี้ยงหมูปลอดยาปฏิชีวนะ
ผู้ดำเนินรายการ : คุณกรรณิการ์  กิจติเวชกุล ผู้จัดการวิทยุ คลื่น 96.5
11.30 - 12.00 น.     นำเสนอนโยบายและมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค “อาหารปลอดยาปฏิชีวนะ” 
คัดเลือกและลงมติ นโยบายโดยผู้บริโภค
พิธีประกาศจุดยืนอาหารปลอดยาปฏิชีวนะ
12.00 - 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.     (ห้องดอนเมือง 1) ห้องที่ 1 เรื่อง ฟังเสียงผู้บริโภค ตามกฎหมายมาตรา 46
ของร่างรัฐธรรมนูญ
โดย
• คุณเจริญ วงศ์กังแห  ตัวแทนผู้บริโภคด้านอสังหาริมทรัพย์
• คุณสมคิด โพธิ์จินดา  ตัวแทนผู้บริโภคด้านสื่อและโทรคมนาคม
• คุณสุนี  อนุพงศ์วรางกูร ตัวแทนผู้บริโภคด้านบริการสาธารณะ
• คุณมงคล  ปุรมณีวิวัฒน์  ตัวแทนผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไป
• คุณคณิต เสตะรุจิ ตัวแทนผู้บริโภคด้านสินค้าและบริการทั่วไป
• คุณธีระ ชีพดำรง  ตัวแทนผู้บริโภคด้านอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
• คุณปราณี สินสวัสด์ ตัวแทนผู้บริโภคด้านการเงินการธนาคาร
• คุณพรทิวา ลามี ตัวแทนผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ
ผู้ให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายที่ผู้บริโภคเสนอ
• พลเอก สุชาติ  หนองบัว ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษา
   และจัดทำร่างกฎหมายฯ ตามมาตรา 46 ของร่างรัฐธรรมนูญ*
• คุณภัทระ คำพิทักษ์ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ*
• คุณวิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสื่อมวลชน สสส.
• รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อ    
  การคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนชุดนำร่อง
• นายพิฆเนศ  ต๊ะปวง รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโภค (สคบ.)
ดำเนินรายการโดย นายอิฐบูรณ์  อ้นวงษา คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม
13.30 - 16.00 น.     (ห้องดอนเมือง 2) ห้องที่ 2  เวทีเสวนา เรื่อง บทเรียนและการต่อยอด
การพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ
ประสบการณ์การ ประโยชน์ และข้อเสนอต่อการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ
(ท่านละ 15 นาที)
• นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา
• นางอาภรณ์ อาทะโส สมาคมผู้บริโภคร้อยเอ็ด
• นางประคำ  ศรีสมชัย สมาคมผู้บริโภคจังหวัดกาฬสินธุ์*
• ภก.จิระ วิภาสวงศ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
ผู้ให้ความเห็นต่อการพัฒนาองค์กรผู้บริโภคคุณภาพ (ท่านละ 15 นาที)
• นางสาวจิตรา เศรษฐอุดม    สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
• ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ภก. วิทยา กุลสมบูรณ์   ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
 
วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 การสร้างความมั่นใจ และความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคในการโฆษณา และซื้อขายออนไลน์  
09.00 - 10.00 น.     Ted Talks  เรื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทยยุค 4.0
โดย  
1. คุณเพียรพร ดีเทศน์ ผู้ประสานงานการรณรงค์ประเทศไทย International Rivers
2. คุณรสนา  โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร
3. รศ.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ศูนย์วิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. คุณจินตนา  ศรีนุเดช สมาคมผู้บริโภคจังหวัดขอนแก่น
10.00 - 10.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 - 12.00 น.     เสวนา “การสร้างความมั่นใจ และความยุติธรรมแก่ผู้บริโภคในการโฆษณา
และซื้อขายออนไลน์  : Building a Better Digital World Consumers Can Trust”  
โดย
• คุณมนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• น.อ.สมสักดิ์  ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
• คุณสถาพร อารักษ์วทนะ นักวิจัยอิสระ
• ทพ.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล  กรรมการทันตแพทยสภา
• จ่าพิชิต ขจัดพาลชน  เว็บไซต์ drama-addict.com
ดำเนินรายการโดย ผศ.รุจน์ โกมลบุตร ประธานอนุกรรมการ ด้านสื่อและโทรคมนาคม
คณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 
12.00 - 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.20 น.     ผลงานและความท้าทายของคณะกรรมการองค์การอิสระ
เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน 
โดย รศ.ภญ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์
อดีตประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน
13.20 - 16.00 น.     เลือกตั้งคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน (คอบช.)
ครั้งที่ 2 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม