(ร่าง) กำหนดการ เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โดย
| |
อ่าน : 4,291
 
(ร่าง) กำหนดการ
เวทีสานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

วันที่ 1 - 3 มีนาคม 2560
ณ ห้อง EH106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.
 
วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560
08.30 - 09.00 น.     ลงทะเบียน และกิจกรรมรวมพล “คนสร้างสุข”
09.00 - 09.15 น.     พิธีเปิด “ตามรอยพ่อสานต่อปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น”
09.15 - 09.30 น.     วีดิทัศน์ “พลังชุมชนท้องถิ่นสานต่องานที่พ่อสร้างร่วมวางรากฐานประเทศไทย”
09.30 - 09.45 น.     รายงานการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ตามรอยพ่อ
สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย  นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
09.45 - 10.45 น.     ปาฐกถาพิเศษ “เมืองนิยม : เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
อธิการวิทยาลัยรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
10.45 - 12.00 น.     เสวนา  “สิ่งที่พ่อทำไว้...สู่การเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย 1. นายธวัชชัย ฟักอังกูร ประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
2. นางสาวลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. นายทวีป บุตรโพธิ์* รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
5. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ  รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
ดำเนินการเสวนาโดย นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์  ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
13.30 - 14.00 น.     ห้องระบบนิเวศของชุมชน
บรรยายพิเศษ “อดีตถึงปัจจุบันของการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่อนาคต”
โดย นางสาว ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน
ปาฐกถา “น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม” 
โดย  ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล
บรรยายพิเศษ “ตั้งปณิธาน สร้างภูมิสังคม ด้วยสวัสดิการชุมชน" 
โดย  รศ.นที ขลิบทอง ผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
14.00 - 15.30 น.     ห้องระบบนิเวศของชุมชน
ร่วมคิดร่วมสร้าง “ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด”
โดย
1. นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ
2. ผศ.ดร.อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3. นาย โกเมศร์ ทองบุญชู กรรมการตำบลเกาะขันธ์จัดการตนเอง
4. นายมูหามะสุกรี มะสะนิง นายกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี
ดำเนินรายการโดย ดร.อาภา หวังเกียรติ 
ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน
สานเสวนา “ประกอบการเพื่อสังคม...เสริมเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง” 
โดย
1. ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริษัทวงษ์พานิชย์
2. นายอาคม คงกระเรียน ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดเอ็นแอนด์เอ็นฟรุทส์
3. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
4. นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม ประธานกลุ่มวิสาหกิจแฮนด์อินแฮนด์ 
อบต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส
ดำเนินรายการโดย อยู่ระหว่างประสานงาน
ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล
ชวนคิดชวนทำ “สวัสดิการสังคมโดยชุมชนเกื้อกูล”
โดย
1. นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
2. นายกัมปนาท หิรัญวงษ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. นายสมบุญ พัฒนดิลก ธนาคารออมสิน 
4. ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
ดำเนินรายการโดย อยู่ระหว่างประสานงาน
14.30 - 16.30 น.     ลานสร้างสรรค์ชวนคิดชวนคุย
ล้อมวงเสวนา “พันธุกรรมพื้นบ้าน พืชและสัตว์ สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม”
โดย
• นายธาดา อำพิน อบต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
• นายสุขเกษม ชัยปรีชาเลิศ อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
จับมือกันสร้าง “ชุมชนน่าอยู่น่าเที่ยว”
โดย
• นายบัญชา ศรีชาหลวง อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
• นายอินทร นันทสมบูรณ์ ทต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
ชวนคิดชวนทำ “ให้ทุกอย่างเป็นสวัสดิการ”
โดย
• นางไม้ป่า ธิรานันท์ อบต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
• นายนริศ กิจอุดม  อบต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี
15.30 - 18.00 น.     ห้องระบบนิเวศของชุมชน
เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “รู้ใช้ รู้คุณ รู้ค่า จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่น” 
1. การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร
โดย
• อบต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
• อบต.ไร่ใหม่พัฒนา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
• อบต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
2. การจัดการน้ำดื่มและน้ำใช้ของชุมชนและครัวเรือน
โดย
• ทต.เวียงพร้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
• ทต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
3. การจัดการลุ่มน้ำ
โดย
• อบต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
• อบต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
4. ป่าชุมชนสร้างอาหาร
โดย
• อบต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
• อบต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
• อบต.บัวตูม อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ
• อบต.หนองแหน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 
5. ประมงพื้นบ้าน (น้ำจืด)
โดย
• อบต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
• ทต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
6. พันธุกรรมพืช
โดย
• อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
7. หมู่บ้านจัดการขยะ
โดย
• ทต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน
เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “เส้นทางพอเพียงสร้างฐานชุมชนมั่นคงแข็งแรง” 
1. กลุ่มหัวไชโป๊หวาน
 
โดย ทต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
2. กลุ่มปลูกกล้วยหอมทอง
โดย อบต.บ้านในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
3. กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านพอกใหญ่สามัคคี
โดย ทต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
4. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว 
โดย อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
5. กลุ่มพอเพียงสู่พานิชย์ 
โดย ทต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 
6. กลุ่มสหกรณ์เลี้ยงปลานิล
โดย ทต.บ้านต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา
7. กลุ่มโคบาลชุมพล 
โดย อบต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก
8. กลุ่มแปรรูปอาหารชุมชน
โดย ทต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
9. หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมภูไท     
โดย ทต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายร์ จ.กาฬสินธุ์
10. หัตถกรรมผ้าฝ้ายสร้างชีวิต
โดย ทต.แม่แรง  อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
11. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก
โดย อบต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
12. กลุ่มวิสาหกิจเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด 
โดย อบต.นาไม้ไผ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
13. ตลาดสดสีเขียว
โดย ทต.เวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
14. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ม.9
โดย อบต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
15. หมู่บ้านทอผ้า : เศรษฐกิจชุมชน
โดย ทต.บุ่งเลิศ อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
16. เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์
โดย อบต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
17. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
โดย อบต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส
18. โรงสีชุมชน 
โดย อบต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล
เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “แปรทุนชุมชนสู่สังคมสวัสดิการ” 
1. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล 

โดย ทต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
2. สถาบันการเงินชุมชน ม.6
โดย ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
3. สถาบันการเงินชุมชนตำบล 
โดย อบต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
4. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม “ธุรกิจเพื่อสังคม” 
โดย อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
5. สถาบันการเงินตำบล 
โดย อบต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
6. สถาบันการเงินตำบล
โดย ทต.หนองอีบุตร อ.ห้วยผี้ง จ.กาฬสินธุ์
7. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
โดย อบต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
8. กลุ่มออมทรัพย์เยาวชนคนดีใหม่ศรีทอง  
โดย อบต.กุดสะเทียน  อ.ศรีบุญเรือง จ.อำนาจเจริญ
9. กองทุนโคกระบือ
โดย ทต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์
10. กองทุนผู้สูงอายุ 
โดย อบต.ดินดำ อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
11. สถาบันการเงินตำบล 
โดย อบต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
12. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
โดย อบต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
13. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล
โดย อบต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
14. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล 
โดย อบต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
15. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ 
โดย อบต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 
วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
09.00 - 09.30 น.     ห้องระบบนิเวศของชุมชน
รวมพลคน “รักษ์สิ่งแวดล้อม”
ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน
รวมพลชุมชน “เจ้าของกิจการ”
ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล
รวมพลคน “ไม่ทิ้งกัน”
09.30 - 10.15 น.     ห้องระบบนิเวศของชุมชน
ปาฐกถาพิเศษ “รักษ์โลก ร่วมกันรับผิดชอบ”
โดย  นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน
บรรยายพิเศษ “พลังงานชุมชน พลังแห่งสายพระเนตร สร้างอนาคตพลังงานไทย”
โดย ดร.วันดี กุญชรยาคง ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)
ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล
ปาฐกถา “คุณธรรมสร้างความเท่าเทียมสู่คุณภาพชีวิตที่ดี” 
โดย พล.อ.อ.วีรวิท  คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
10.00 - 12.00 น.     ลานสร้างสรรค์ชวนคิดชวนคุย
ล้อมวงหารือ “Zero waste ชุมชนท้องถิ่น เกิดได้จริงหรือไม่”
โดย
• นายถนอม หลวงฟอง ทต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
• นายบุญมี อินทร์แสง ทต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ช่วยคิดช่วยสร้าง “บ้านเพียงพอ คนพอเพียง”
โดย
• นายเสถียร ทองสวัสดิ์ อบต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
• นายบาน บุญก้ำ อบต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา
ร่วมคิดร่วมสร้าง “ชุมชนเท่าเทียม ทั่วถึง” 
โดย
• นางชนัดดา มั่นเมือง อบต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
• นายพัชรพล ประทุมวัน ทต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
10.15 - 12.15 น.     ห้องระบบนิเวศของชุมชน
เสวนา “ธรรมชาติธำรง...สร้างความมั่นคงชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง”
โดย
1. นายเผด็จ นุ้ยปรีย์ อบจ.อุทัยธานี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
2. พระครูวรวรรณ วิวัฒน์, ดร. อบต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
3. นายสุวรรณ โสดา อบต.อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
4. นายสำรวย ผัดผล อบต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน
5. นายเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวทัศนีย์ วีระกันต์ 
ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน
ชวนคิดชวนทำ “สร้างพลังงานทดแทน เสริมเศรษฐกิจชุมชน”
โดย
1. ดร.สมพร ช่วยอารีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2. พระครูวิมลปัญญาคุณ วัดป่าศรีแสงธรรม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
3. ผศ.ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายลือ เกิดสาย ทต.ป่าเซ่า  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
5. นายกสิวัฒน์ ไล้ทองคำ อบต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ดำเนินรายการโดย นางธัญญา แสงอุบล
ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล
ถกแถลง “เท่าเทียม ทั่วถึง ทุกกลุ่มประชากรโดยชุมชนท้องถิ่น” 
โดย
1. นายนพดล ณ เชียงใหม่ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
2. นายมานพ ยะเขียว อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 
3. นายวันชัย นารีรักษ์ ทต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
4. นายศุกฤษณพงศ์ ศิริศักดิ์ อบต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
5. นายอาหามะ วายะ อบต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
ดำเนินรายการโดย นายธนาวุฒิ ถาวรพราหมณ์
13.30 - 14.15 น.     ห้องระบบนิเวศของชุมชน
บรรยายพิเศษ สร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนด้วยชุมชนท้องถิ่น
โดย ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ เลขาธิการมูลนิธิโลกสีเขียว
ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน
บรรยายพิเศษ “จัดการพลังงานให้ยั่งยืน ด้วยชุมชนเข้มแข็ง” 
โดย นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล
บรรยายพิเศษ “เปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่เป็นธรรมด้วยชุมชนท้องถิ่น
โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
14.15 - 17.00 น.     ห้องระบบนิเวศของชุมชน
เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 
1. ทต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่
2. ทต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
3. อบต.โพธิชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
4. อบต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
5. อบต.พิมาน อ.นาแก จ.นครพนม
6. ทต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่
7. อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน
8. อบต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
9. อบต.บ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
10. อบต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
11. อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก
12. อบต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
13. อบต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก
14. อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
15. ทต.โนนทอง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
16. อบต.บ้านหยวก อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี
ห้องเศรษฐกิจพอเพียงและความมั่นคงชุมชน
เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “สร้างพลังงานทางเลือก”
1. อบต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
2. อบต.หนองร่อง อ.เวียงหนองร่อง จ.ลำพูน
3. อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
5. อบต.หนองกุงใหญ่  อ.กระนวน  จ.ขอนแก่น
6. ทต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
7. อบต.อุทัยเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
8. อบต.แม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
9. อบต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
10. ทต.ป่าเซ่า  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
11. อบต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
12. ทต.กลางหมื่น อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
ห้องเท่าเทียม ทั่วถึง ชุมชนเกื้อกูล
เรียนรู้ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น “ไม่ทิ้งกัน”
1. ทต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
2. อบต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
3. ทต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
4. อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
5. ทต.น้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่
6. อบต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
7. อบต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
8. อบต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
9. ทต.บ้านเหล่า อ.แม่ใจ จ.พะเยา
10. อบต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
11. อบต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
12. อบต.หัวง้ม  อ.พาน จ.เชียงราย
13. อบต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
14. อบต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
15. อบต.หนองกุงสวรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
14.30 - 16.30 น.     ลานสร้างสรรค์ชวนคิดชวนคุย
ร่วมหาเหตุหาผล “ชุมชนท้องถิ่นจะรอดพ้นภัยพิบัติซ้ำซากได้อย่างไร”
โดย
• นายสมศักดิ์ พรหมเกื้อ อบต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
• นายเทพฤทธิ์ บัวโรย อบต.โคกจาน อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
ชวนคิดชวนทำ “สินค้าชุมชนทำอย่างไรให้ถึงแบรนด์”
โดย
• นายเสน่ห์ ทะพิงค์แก ทต.ขัวมุง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
• นางวงค์ ลีพรม ทต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
ล้อมวงค้นหา “ความรู้ในทุกอนูของชุมชนท้องถิ่น”
โดย
• นายวันชัย นารีรักษ์ ทม.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
• นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์ ทต.เวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย
 
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
09.00 - 09.30 น.     รวมพล “คนสร้างสุข”
09.30 - 09.45 น.     ประมวล “ปฏิบัติการชุมชนท้องถิ่น...สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.45 - 10.15 น.     แสดงทรรศนะ “การขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
10.15 - 11.00 น.     ปาฐกถาพิเศษ “ชุมชนท้องถิ่น...ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”**
โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
11.00 - 11.45 น.     มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณและกล่าวแสดงความยินดี
“ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน”  
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
11.45 - 12.30 น.     ประกาศปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
นำโดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
 
 
หมายเหตุ * อยู่ระหว่างการประสานงาน
              ** อยู่ระหว่างการออกแบบ
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม