กำหนดการ ประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2

โดย
| |
อ่าน : 1,511
กำหนดการ
ประชุมระดับชาติ เรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 2
ในประเด็น “เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น : เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ”

วันที่  8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560   
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพมหานคร
 
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
13.00 - 14.00 น.     พิธีเปิดการประชุม
ประเด็นสำคัญ* ประกาศเป้าหมาย “ลดอัตราการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น”
- การแสดง “พลังเยาวชน”
- กล่าวนำและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม 
   โดย นายแพทย์วิวัฒน์  โรจนพิทยากร ประธานคณะอนุกรรมการวิชาการ
- กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุม
   โดย ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
- เปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษเรื่อง ถึงเวลาบูรณาการงานท้องวัยรุ่นในประเทศไทย 
   โดย ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
14.10 - 14.30 น.     สุนทรพจน์ หัวข้อ “การสนับสนุนให้วัยรุ่นมีสุขภาวะทางเพศที่ดีเป็นกุญแจสำคัญ
ของการพัฒนาประเทศ”
โดย Ms. Alison Hadley ผู้อำนวยการศูนย์จัดการความรู้ด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
มหาวิทยาลัยเบดฟอร์ดไชร์ สหราชอาณาจักร
14.30 - 16.00 น.     Plenary 1:  ความคืบหน้าและข้อท้าทายของการดำเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย
วิทยากร 
1. นพ.วชิระ  เพ็งจันทร์  อธิบดีกรมอนามัย
2. นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
16.15 - 17.30 น.     SYM 1 : การอภิปรายกลุ่มย่อย
SYM 1.1 พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
กับการดำเนินงานในระดับจังหวัด
วิทยากร
1. นายอนุสรณ์ สุขกันตะ นักวิชาการสาธารณสุข สสจ.ประจวบคีรีขันธ์
2. นายเอนก สิทธิ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดู่ใต้ เทศบาลตำบลดู่ใต้
3. อาจารย์นคร  สันธิโยธิน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
4. นพ.บุญฤทธิ์  สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
SYM 1.2 การจัดสวัสดิการสังคมที่ตอบโจทย์ชีวิต พ่อแม่วัยรุ่น
วิทยากร
1. นายชินชัย  ชี้เจริญ ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม
2. ดร.กนกวรรณ  ธราวรรณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
3. นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
    กรมกิจการเด็กและเยาวชน  พม.
4. นางสาวจินตนา  นนทะเปารยะ  ผู้อำนวยการสหทัยมูลนิธิ
SYM 1.3 ประสบการณ์และปัญหาด้านการบริการทางสุขภาพแก่วัยรุ่นตั้งครรภ์
วิทยากร
1. พญ.บุนญาพร พันธิตพงษ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
2. นางวิจิตรา วาลีประโคน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยราช จ.บุรีรัมย์
3. นางวนิดา ชัยณรงค์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  โรงพยาบาลตะกั่วป่า จ.พังงา
SYM 1.4  การสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวคือวัคซีนสำคัญของเด็กและเยาวชน
วิทยากร
1. นางสาวปรียากมล น้อยกร  กลุ่มแบ่งฝันปันใจ  แม่ฮ่องสอน
2. นายศุภชีพ  สิริวงศ์ใจ   ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว จ.พะเยา
3. คุณจุฑาพร วาณิชอนันต์ชัย  แกนนำผู้ปกครอง จ.นครราชสีมา
SYM 1.5  นวัตกรรมมุ่งประสิทธิผลในงานสุขภาวะทางเพศและเอดส์
วิทยากร
1. ดร.อุทัย ดุลยเกษม  นักวิชาการอิสระ   
2. นพ.วิพุธ พูลเจริญ   มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย
SYM 1.6  เรื่องเพศของเรา: เรื่องเล่าจากวัยรุ่นเสียงข้างน้อย  
วิทยากร
1. นางสาวศศิธร พาสี  กลุ่มพลังโจ๋พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารสุขภาวะทางเพศ
    ที่ปลอดภัยและเป็นสุข จ.แพร่
2. นางสาวดารารัตน์ รวมสุข  กลุ่มพาวเวอร์ทีน  จ.เชียงใหม่
3. นางสาววารุณี ฟองสมุทร เยาวชนงานป้องกันและแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นชาติพันธุ์
    จ.ลำพูน                 
4. นายพัดลี  โตะเดร์  กลุ่มลูกเหรียง จ.ยะลา
5. นางสาวพัชรีลา ลุงหลวง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จ.ลำพูน
6. นางสาววรรณดา มามะสง กลุ่มลูกเหรียง จ.ยะลา
7. นายศุภกร สุเมธาลังการ สภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย
SYM 1.7  เพศในสื่อสมัยใหม่
วิทยากร
1. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ม.มหิดล
2. นายดารัณภพ พวงสมบัติ เยาวชนผู้ผลิตสื่อสมัยใหม่
16.15 - 17.30 น.     SB 1: การเสริมทักษะ
SB 1.1 : ถ้าบ้านเราคุยกันได้ทุกเรื่อง - เรื่องเพศก้อแค่อีกเรื่องที่เราจะคุยกัน: สาธิตการใช้เครื่องมือเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะกับผู้ปกครองในการสร้างความสัมพันธ์ และการสื่อสาร กับลูกหลานในบ้าน 
วิทยากร
1.นายชูไชย นิจไตรรัตน์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์
2. นางสาวสุทิศา  ศรีบุตรวงษ์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
3. นางสาวนิภา เหล่าปาสี มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
4. นางสาววรัญณีย์ วงษ์คลัง  รพ.สต.ไชยราช  จ.ประจวบคีรีขันธ์
SB 1.2 : “ฟังเด็กๆ คุยกันเรื่องเพศ” สาธิตกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา แบบเพื่อนสอนเพื่อน โดยน้องๆ เยาวชน
วิทยากร
1. นางสาวพรพรรณ ทองทนงศักดิ์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์
2. นายดิเรก ตาเตียว มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 
3. เยาวชน แกนนำ Youth track
ส่วนอื่นๆ
14.30 - 17.00 น.     ลานเรียนรู้
10.30 - 12.00 น.     เวทีเยาวชน
14.30 - 17.00 น.     เวทีเยาวชน
10.00 - 17.00 น.     ดูหนังชวนคุย (P2H)
มีหนังร่วมสมัยที่ให้เห็นช่องว่างในมุมมองต่อเรื่องเด็กและผู้ใหญ่
หนังบทเรียนงานเพศศึกษาในเนเทอร์แลนด์ หนัง LGBT และอื่นๆ
 
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
09.00 - 10.30 น.     Plenary 2:  “นวัตกรรมผสานพลังเพื่อแก้ปัญหาท้องวัยรุ่น”
วิทยากร
1. นพ. กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
2. นพ.พิษณุ ขันติพงศ์ ประธานจริยธรรมราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย
3. ศ.นพ.กำแหง จาตุรจินดา มูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์สตรี 
4. นพ.ชาญชัย บุญอยู่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด้านเวชกรรมป้องกัน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
10.45 - 12.15 น.     SYM 2 :  การอภิปรายกลุ่มย่อย
SYM 2.1  บูรณาการงานตั้งครรภ์วัยรุ่นข้ามกระทรวง: ความท้าทายของทีมจังหวัด
วิทยากร
1. อาจารย์ธนูศักดิ์ วรรณคำผุย จากทีมจังหวัดนครพนม   
2. นางสาวบุญช่วย นาสูงเนิน จากทีมจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางสมพิศ หลวงแจ่ม จากทีมจังหวัด
4. นางสาวเอมอร รอดพิทักษ์ จากทีมจังหวัดฉะเชิงเทรา
SYM 2.2  การศึกษาไทยกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วิทยากร
1. ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและข่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ.
2. นายธัญญา เรืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.
3. ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจกรรมนักศึกษา
    และกิจการพิเศษ 
SYM 2.3  ติดตามเพื่อเติมเต็ม : การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเอื้อต่อการขับเคลื่อนกฎหมายท้องวัยรุ่น
วิทยากร
1. พญ. วริษา พานิชเกรียงไกร มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
2. Ms. Alison Hadley ศูนย์จัดการความรู้ด้านการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
    มหาวิทยาลัยเบดฟอร์ดไชร์ สหราชอาณาจักร
3. นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
SYM 2.4  หลากมิติหลายโมเดล “ชุมชนปฏิบัติการ” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น”
วิทยากร
1. ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล    
2. นางสาวสุมาลี  โตกทอง มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
3. นายณรงค์เดช อัมพร  ปลัด อบต.เวียงเหนือ จ.แม่ฮ่องสอน
SYM 2.5 ฟังคนรุ่นใหม่ มุมมองใหม่ๆ การเข้าถึงบริการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย
วิทยากร
1. นพ. นิธิวัชร์ แสงเรือง เครือข่าย R-SA
2. นักศึกษาแพทย์จากสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์แห่งชาติ
3. นางมะลิวัลย์ พวงจิตร พยาบาลจากเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม
SYM 2.6  วัยรุ่นกับวัฒนธรรมเรื่องเพศ++
วิทยากร
1. นางสาวณัฐยา บุญภักดี  กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประเทศไทย
2. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ กรมสุขภาพจิต
3. ผศ.ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์  สมาคมเพศวิถีศึกษา
SYM 2.7  เพศในสื่อของคนรุ่นใหม่: เกิน 18 ห้ามดู เพราะอาจปรี๊ดแตก
วิทยากร
1. นางสาวสุพรรณี สฤษดิ์อภิรักษ์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
2. นายเปรมปพัทร ผลิตผลการพิมพ์ แอดมินเพจ “เกรียนศึกษา” ประธานชมรมหนังสั้น
3. นางสาววิภาพรรณ วงษ์สว่าง ผู้จัดทำแบบสำรวจเรื่องราวทางเพศและกราฟฟิกดีไซน์ 
4. นายธวัชชัย  ดวงนภา  ผู้อำนวยการห้องหุ้นสุข จำกัด
10.45 - 12.15 น.     SB 2: การเสริมทักษะ
SB 2.1: Abortion 4.0 การทำแท้งที่ปลอดภัยทางเลือกของผู้หญิง 
กระบวนกร
1. นางสาวสุพีชา เบาทิพย์  กลุ่มทำทาง
2. นางสาวจิตติมา ภาณุเตชะ  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
3. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล   สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
SB 2.2: ท่องโลกวัยรุ่น เรียนรู้การเสพย์สื่อวัยใส
วิทยากร
ทีมกระบวนกรจากมูลนิธิแพธทูเฮลท์ และเยาวชนจาก Youth track
13.15 - 14.45 น.     Plenary 3: เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น“ทำอย่างไร วัยรุ่นจะได้เป็น Sexpert”
วิทยากร
1. นายสุรเสกข์  ยุทธิวัฒน์  เจ้าของเพจเฟสบุ๊ค Toolmorrow
2. ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือนามแฝง “หมอแล็บแพนด้า” 
   นักเทคนิคการแพทย์ (เจ้าของเพจเฟสบุ๊ค หมอแล็บแพนด้า) 
3. พญ.จิราภรณ์  อรุณากูร  กุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่น
    ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
    (เจ้าของเพจเฟสบุ๊ค เลี้ยงลูกนอกบ้าน)
15.00 - 16.30 น.     SYM 3.  การอภิปรายกลุ่มย่อย
SYM 3.1:   อปท. กับการมีส่วนร่วมในงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วิทยากร
1. ตัวแทนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
2. ผศ.ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายอภิศักดิ์  สังฆะวัน ปลัดเทศบาลตำบลจุมจัง อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
SYM 3.2:   สิทธิทางเพศของเยาวชน : ศักยภาพเยาวชนกับการขับเคลื่อน พ.ร.บ.ท้องวัยรุ่น
วิทยากร
1. นางสาวอาลิซ่า  สาเมาะ กลุ่มลูกเหรียง จ.ยะลา
2. นางสาวชมพูนุช  มณีโชติ  กลุ่มพลังโจ๋พลังสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร
    สุขภาวะทางเพศที่ปลอดภัยและเป็นสุข จ.แพร่
3. นายปิยวัฒน์  แสงโยธา  สภาเด็กและเยาวชน จ.เชียงราย
4. นายนพรุจ หมื่นแก้ว  ผู้แทนจากกลุ่มพาวเวอร์ทีน จ.เชียงใหม่
5. นาวสาวภานุวรรณ์ สมศรี สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
6. นางสาวสุดาพร สุทธลูน สภาเด็กและเยาวชน จ. เชียงราย
SYM 3.3: วิถีเพศชาย วิถีเพศพ่อ กับการท้องและเลี้ยงดูลูก 
วิทยากร
1. ผศ.ดร.พิชญ์  พงษ์สวัสดิ์  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. นางสาวทัศนี บุญเรืองศรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก
3. นายเฉลิมเกียรติ  ทิพฤาชา  คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว/พ่อน้องข้าวปั้น Net Idol-จากอุดรธานี
SYM 3.4: เซ็กส์ไม่ท้อง ป้องกันได้ (ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจ)
วิทยากร
1. ตัวแทนเยาวชนจาก Youth track 
2. นางสาวอนุสรา  หวังสุดดี  โรงพยาบาลชัยภูมิ
SYM 3.5 : เรื่องจริงจากสายด่วนท้องไม่พร้อม
วิทยากร
1. นางสาวดรุณี มนัสวินิช ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม OSCC สายด่วน 1300
2. นางสาวเอมอร คงศรี  ผู้จัดการสายด่วน 1663  มูลนิธิ ACCESS
3. นางจิรานันท์ ติณสุวรรณ สายด่วน 1323 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์  
SYM 3.6 เพศศึกษาในวิถีชีวิต เพื่อสร้างความฉลาดรู้เรื่องเพศ
วิทยากร
1. นางสาวณราดา ดิษยบุตร เยาวชนนักปีนเขาทีมชาติ นักเขียนสารคดี
    นักเรียนบ้านเรียน (Home School) 
2. นางสาวรุจิดา อมรสิงห์  นักเรียนบ้านเรียน (Home School)
3. นายรัชพล ฟักทอง  นักกีฬาเทควันโด นักเรียนบ้านเรียน (Home School) 
4. นายวีณาฑัต ธรรพ์วิมลบุตร  คนรุ่นใหม่ที่สนใจการศึกษาทางเลือก    
SYM 3.7  เพศหลากหลายในโลกลื่นไหล
วิทยากร
1. รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
2. น.ส./นาย ธรรมพร ทองฤดี ตัวแทนวัยรุ่นข้ามเพศ
3. นายชลัช ทองฤดี ผู้ปกครองวัยรุ่นข้ามเพศ
15.00 - 16.30 น.     SB 3.1: การใช้ case conference เพื่อพัฒนาเครือข่าย และสร้างทางเชื่อมต่อ
ระหว่างโรงเรียนกับหน่วยบริการ และบ้านพักและบริการทางสุขภาพ สังคมและอื่นๆ
วิทยากร
1. นางสาวศศกร วิชัย สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
2. นางสาวผกามาศ อาจพูล มูลนิธิแพธทูเฮลท์
3. นางสาวศิริรัตน์ กาศิเษฎาพันธ์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์
SB 3.2:  “งานท้องวัยรุ่นไม่ยากอย่างที่คิด รวมพลคน “ปรึกษาทางเลือก Option Counseling”
วิทยากร
1. นางสาววารุณี  นิลพันธ์ 
2. นางสาวปัทมาพร พูนมีทรัพย์  มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
09.00 - 17.00 น.     ลานเรียนรู้
09.00 - 17.00 น.     เวทีเยาวชน
10.00 - 17.00 น.     ดูหนัง-ชวนคุย
 
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
09.00 - 09.30 น.     ปาฐกถาพิเศษ: ภาพที่อยากเห็นในการแก้ปัญหาท้องวัยรุ่นในประเทศไทย
โดย  นพ.วิชัย โชควิวัฒน ประธานสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
09.30 - 11.00 น.     Plenary 4: Sexpert: ก้าวต่อไปในการสร้างสุขภาวะทางเพศวัยรุ่น
วิทยากร
1. นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานต์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกัน
    และแก้ไขปัญหาท้องวัยรุ่น
2. รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ กรรมการกองทุนสนับสนุนและป้องกันสิทธิมนุษยชน
    ของบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ
3. นายภราดร วงศ์ไฝ  สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
11.00 - 12.00 น.     สรุปและพิธีปิดการประชุม
- สรุปผลการประชุม โดย คณะอนุกรรมการวิชาการ
- สรุปผลการประชุม โดย เยาวชน
- เสียงจากเยาวชน
- กล่าวปิดการประชุม 
โดย ศ.นพ.รณชัย  คงสกนธ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผน 2 สสส.
09.00 - 12.00 น.     ลานเรียนรู้
09.00 - 14.00 น.     เวทีเยาวชน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

ทุจริตคอร์รัปชัน  งานศพ  มะเร็งผิวหนัง  The International Union of Health Promotion and Education  มหากุศล งดเหล้า เข้าพรรษา พระพุทธศาสนา งานสังสรรค์  งานวันเด็ก 3 ชุมชน รอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  เลขานุการเครือข่าย สสส. โลก  โรคไข้เลือดออก  ถุงลมโป่งพอง  สสส. สร้างสุข สุขภาพ สุขภาวะ thaihealth วารสาร สารสองล้อ สมาคมจักรยานเพื่อสุขภาพไทย Thai Cycling For Health Association ปั่นชมหิ่งห้อยย่านบ้านบางกระสอบ จักรยานเพื่อน้อง โครงการปั่น ปันปัญญา ดิสเบรคทำงานได้อย่างไร ปั่นไปไว้พระทองคำเที่ยวเขาดิน  ร้านเกม  เยี่ยม  อาหารพื้นเมือง  งดดื่มสุรา  Dengue  ตายก่อนวัยอันควร  อากาศเป็นพิษ  โดนัท  เครือข่ายนักศึกษา ISECN  หนังสั้น