กำหนดการ โครงการ “เสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

โดย
| |
อ่าน : 2,205
กำหนดการ
โครงการ “เสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” 
ดึงเยาวชนขาดโอกาส พัฒนาวินัยและความปลอดภัย เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สสส. และสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2560 เวลา 13.30 น. 
ณ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชั้น 10
 
13.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน
13.30 น.     อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ชมฐานกิจกรรมจำลอง
- ฐาน “กลุ่มสัมพันธ์และวีซ่าบุคคล” ละลายพฤติกรรมเพื่อกระชับสัมพันธ์   
- ฐาน “สุขภาวะที่ดี” ผ่าน 8 ความสุขในการทำงาน
- ฐาน “ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน” พร้อมกับแบบประเมินความเสี่ยง
- ฐาน “นิสัยอุตสาหกรรม” ผ่าน 9 พฤติกรรม ‘มีวินัย รับผิดชอบต่องาน ซื่อสัตย์ ขยันอดทน ทำงานเป็นทีม คิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ประหยัด ทำงานด้วยความปลอดภัย’ 
14.00 น.     เปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน”
- วีดิทัศน์ค่ายเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- รายงานความเป็นมา โดยผู้จัดการโครงการ
- นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
   กล่าวถึง การพัฒนา“ทักษะฝีมือควบคู่วินัยในการทำงาน”  
- ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 
   กล่าวถึง การสร้างโอกาสแก่เยาวชนนอกระบบการศึกษาด้วยการส่งเสริมทักษะวินัย
   และความปลอดภัยในการทำงานที่เอื้อต่อสุขภาวะ   
-  ดร.วิชัย ศิรินคร ประธานสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กล่าวถึง ความต้องการของสถานประกอบการให้กำลังแรงงานมีวินัย
ถ่ายภาพร่วมกัน
15.00 น.     ผู้บริหาร 3 หน่วยงานมอบหนังสือรับรองวิทยากรต้นแบบ
15.20 น.     สัมภาษณ์สื่อมวลชน
 
 
 
 
 
ที่มา : สำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • เตรียมตัวสู่โลกของงาน เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ใช้การได้ -
  • ระบบบันทึกรายรับ-รายจ่ายสำหรับ ภาคี สสส. -
  • ๑๐๐ วัน เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม