ไขความสำเร็จพัฒนาการ EQ เด็ก

| |
อ่าน : 531

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ไขความสำเร็จพัฒนาการ EQ เด็ก thaihealth
แฟ้มภาพ

จ.สุรินทร์ แนะสร้างความผูกพัน เสริมพัฒนาการความฉลาดทางอารมณ์

นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ว่า จากการสำรวจ IQ ในเด็กไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยสุ่มจากทุกจังหวัด ทั้งหมด 23,641 ราย ในปี พ.ศ.2559 พบว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) เท่ากับ 98.23 ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผลสำรวจในปี พ.ศ.2554 ที่มีค่าเท่ากับ 94.58 แต่อย่างไรก็ตามผล IQ ดังกล่าวยังถือว่ามีต่ำกว่าค่ากลางของมาตรฐานสากล (IQ=100) ส่วนค่า EQ ในปี 2559 พบว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่า EQ อยู่ในระดับปกติร้อยละ 64 และควรได้รับการพัฒนาถึงร้อยละ 23 สะท้อนว่าการส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกฝ่ายยังต้องให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพเด็กย่อมขึ้นกับพ่อแม่ ซึ่งยืนยันได้จากผลสำรวจ IQ ปี 2559 ที่พบว่าเด็กที่พ่อแม่เป็นผู้เลี้ยงดูจะมีระดับ IQ สูงกว่าเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลอื่นอย่างมีนัยสำคัญ สอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินงานที่ผ่านมาที่มีการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพัฒนาการที่เน้นให้ผู้ปกครองมีความรู้ และสามารถส่งเสริมพัฒนาการลูกผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  นอกเหนือจากจะมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย แล้วยังมีวัตถุประสงค์ให้กิจกรรมเป็นสื่อกลางให้พ่อแม่มีโอกาสใช้เวลาร่วมกับลูก เกิดความผูกพันกันระหว่างเด็ก และพ่อแม่ ซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็ก ที่หลายคนอาจมองข้าม

กิจกรรมสร้างความผูกพันในครอบครัว ความผูกพันทางอารมณ์ เกิดขึ้นจากความใกล้ชิดระหว่างพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูและเด็ก รวมถึงการที่ผู้เลี้ยงดูรับรู้ถึงความรู้สึก ความต้องการของเด็ก และให้การตอบสนองอย่างเหมาะสมตามวัยผ่านการทำกิจวัตรประจำวัน อย่างสม่ำเสมอ ดังนี้  “กินอิ่มท้อง อบอุ่นใจ” เป็นการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่านการกิน “โอบกอด สัมผัสรัก” เป็นการเสริมสร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่านการสัมผัส  “เล่นสุข สนุกใจ” เป็นการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่านการเล่น “ฟูมฟักเล่า เคล้านิทาน” เป็นการสร้างความผูกพันทางอารมณ์ผ่านการพูดคุย การสื่อสารและการเล่านิทาน ส่วนการสื่อสารเชิงบวกกับลูกที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูควรทำทุกวัน เช่น บอกรักลูก  สังเกต / สอบถามอารมณ์และความรู้สึก  เล่า /อ่านนิทานร่วมกัน ให้เวลาพูดคุยหรือเล่น อยู่กับลูกติดต่อกันอย่างน้อย 30–60 นาที / วัน

เด็กที่มีความผูกพันทางอารมณ์ จะส่งผลต่อพัฒนาการที่ดี และความฉลาดทางอารมณ์  ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถเริ่มต้นได้ที่บ้าน หากเด็กมีความผูกพันทางอารมณ์ที่มั่นคงกับพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู เด็กจะรู้จักกินเป็น เล่นเป็น ฟังเป็น รักคนอื่นเป็น มีจิตใจที่ดี มีการแสดงออกทางอารมณ์ที่เหมาะสม ยอมรับนับถือตนเองและได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ท้ายที่สุดลูกจะได้รับความสุข และพร้อมที่จะออกสู่สังคมนอกบ้านได้อย่างมั่นใจต่อไป

         

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561 ของ สสส. -
  • พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม