สื่อกลางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

| |
อ่าน : 3,981

ปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทยมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง คาดว่า ในปี 2578 หรืออีก 20 ปีข้างหน้า ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนประชากรทั้งหมด การเตรียมการในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมตลอดจนการเตรียมการในด้านสวัสดิการบริการ และการสร้างหลักประกันต่างๆเพื่อรองรับประชากรสูงอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญ

สื่อกลางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ thaihealth

สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สร้างและจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และการพัฒนานโยบายระดับท้องถิ่นตลอดจนระดับประเทศ  รวมถึงผลักดันกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ รักษาการเลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ให้ข้อมูลว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  (มส.ผส.)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI)”  ได้จัดตั้งขึ้นตามมติการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อ ศึกษาวิจัยและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุทั้งไทยและต่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการดำเนินการด้านผู้สูงอายุสำหรับใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย พัฒนา ทดสอบพื้นที่ต้นแบบการปฏิบัติการจัดระบบจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  และกระตุ้นส่งเสริมหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในสังคมให้จัดปรับสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้แก่สังคมโดยรวม

สื่อกลางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ thaihealth

การทำงานของมูลนิธิฯ แบ่งเป็น 4 มิติ ได้แก่ 1. จัดระบบการดูแลระยะกลาง และระยะยาวสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง 2. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ รายได้ ตลอดจนกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงวัยกับคนวัยอื่นๆ ในสังคม 3. การเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อการปรับตัวก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ 4. การจัดปรับสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ ให้เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุให้อยู่ร่วมกับคนวัยอื่น

นอกจากนี้ยังมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อการรู้สถานการณ์จริงของผู้สูงอายุอย่างครอบคลุม รอบด้าน และเป็นระบบ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของสถานการณ์ เพื่อจำแนกและค้นหากลุ่มประชากรเป้าหมายผู้สูงอายุ ตามปัญหาและความต้องการ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการเพื่อการประเมินผลลัพธ์การพัฒนา

พญ.ลัดดา ยังกล่าวอีกว่า ในปี 2558 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และมีความท้าทายต่อประเทศไทย การวางแผนเพื่อบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานตลอดจนมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในหลากหลายประเด็น

สื่อกลางพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ thaihealth

เช่น การสร้างหลักประกันทางรายได้ การส่งเสริมการทำงาน การสร้างงาน และการเปิดโอกาสการทำงานให้แก่ผู้สูงอายุ จึงจำเป็นอย่างมาก เพื่อสร้างหลักประกันการทำงานสำหรับผู้สูงอายุ การหามาตรการรองรับการทำงานของผู้สูงอายุที่ยังคงพร้อมและต้องการทำงานเมื่อครบอายุเกษียณ เพื่อให้ประชากรในกลุ่มแรงงานต่างๆ ทั้งแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบมีระยะเวลาทำงานเพื่อเก็บออมสำหรับผู้สูงอายุยาวนานขึ้น  และมีจำนวนเงินเพียงพอสำหรับการยังชีพ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความมั่นคงในยามสูงวัย และช่วยพยุงคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี

“จากสถิติพบว่า คนไทยที่อยู่ในวัยทำงานส่วนใหญ่คิดเรื่องการออมกว่าร้อยละ 50 แต่ลงมือปฏิบัติจริงน้อยมาก ทำให้ขาดหลักประกันเรื่องรายได้ซึ่งถือเป็นปัญหาสำคัญ การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจึงต้องทำทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสุขภาพ” พญ.ลัดดา กล่าว

จากแนวคิดดังกล่าว เป็นที่มาสู่การจัด เวทีนโยบายสาธารณะ “มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ” โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ และระดมความเห็นนำไปสู่การพัฒนานโยบายการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนบูรณาการทางเลือกต่างๆ เพื่อให้เกิดการปฎิบัติในทุกภาคส่วนและทุกระดับอย่างเป็นระบบ ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น นำไปสู่การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีก 15 ปี ข้างหน้าต่อไป

 

 

เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
  • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส  -
  • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
  • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
  • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
  • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สสส. -
  • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
  • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
  • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ป้ายคำ(Tag)

พฤติกรรมเสี่ยง  ไฟไหม้โรงพัก  สมาคมการบำบัดโรค  เมนูอย่างง่าย  อุทาหรณ์คนสูบบุหรี่  โรคไต  ลูกหม่อน  สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ สร้างสุข สุขภาวะ thaihealth รับสมัครงาน แผนงานเครือข่ายควบคุมโรคไม่ติดต่อ นักวิชาการประจำแผนงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดเรื้อรัง  ปลูกเมือง ปลูกชีวิต  น้ำมันหอม  ทุกคนก็ทำได้  อารักขาความปลอดภัย  ฝึกอบรมเรื่องการนวดให้แก่ผู้พิการทางสายตา  รับน้องใหม่  คุมนำ้หนัก  เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน  ท่านั่งขับรถ  น้ำส้มคั้น  กระทรวงวิทย์ฯ  ถนนข้าวทิพย์  

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม