โครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559

โดย
| |
อ่าน : 1,045

โครงการที่อนุมัติตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559

ปีงบ ชื่อแผน ประเภทองค์กร องค์กรรับทุน รหัส
โครงการ
ชื่อโครงการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน
(เดือน)

สถานะโครงการ

รายงาน
การประเมินผลโครงการ

2559 แอลกอฮอล์ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิวิถีสุข 59-00237 ภาคประชาสังคมร่วมควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 36 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2559 ยาสูบ หน่วยงานราชการ กรมควบคุมโรค 59-00836 สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบของเขตและจังหวัด 11 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2559 แอลกอฮอล์ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม 59-00210 พัฒนานโยบายสาธารณะและสนับสนุนทุนอุปถัมภ์เพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 11 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2559 จัดการความปลอดภัย มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน 59-01528 สนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด(สอจร.) 25 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ
2559 ระบบบริการ มูลนิธิ/องค์กรการกุศล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ 59-00486 พัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพในศตวรรษที่ 21 23 ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

แสดงความคิดเห็น

กรุณารอสักครู่ ระบบกำลังประมวลผลอยู่ค่ะ
 • เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าว เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ -
 • การรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ -
 • โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาวะสำหรับเด็กด้อยโอกาส -
 • การจัดทํารายงานทางการเงินของโครงการ -
 • เขตสุขภาพเพื่อประชาชน -
 • จิตอาสาพลังแผ่นดิน -
 • หลักธรรมาภิบาลในการวางแผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2560 ของ สสส. -
 • นานาทัศนะ สสส. กับการตรวจสอบ -
 • ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ - ผลการดำเนินการกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ
 • รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) - รายงานผลการดำเนินงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สุขใจปลายปากกา

+ ดูเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม
วันที่ประกาศ
หัวข้อเรื่อง

ปฏิทินกิจกรรม

+ ดูเพิ่มเติม