การเปิดรับข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพ สำหรับการเสนอโครงการออนไลน์ www.thaihealth.or.th

โดย
| |
อ่าน : 16,511
 
การเปิดรับข้อเสนอโครงการสร้างเสริมสุขภาพ
สำหรับการเสนอโครงการออนไลน์
 
 
งบประมาณที่เสนอไม่เกิน  150,000 บาท
ทราบผลภายใน 30 วัน  นับจากวันที่ สสส.ได้รับโครงการ

**ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น**

 
ขอเชิญชวนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเสริมสุขภาพ
 
          เพราะ สสส. มีหน้าที่เป็นกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้น และร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนขบวนการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้ความรู้นำ ในการแก้ปัญหาสุขภาพที่มีความสลับซับซ้อน การทำงานจึงต้องอาศัยความร่วมมือของคนในสังคมมาร่วมเป็นเครือข่าย การสนับสนุนโครงการของ สสส. จึงเป็นไปอย่างเปิดกว้าง
 
          หาก “คุณ” เป็นคนหนึ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ หรือมีแนวคิดที่เกิดจากความมุ่งหวังให้ชุมชน หรือสังคมที่คุณอยู่มีสุขภาพดี  สสส. โดย “สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6)” เปิดโอกาสให้ “ทุกคน” สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขบวนการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
          หากโครงการของคุณเข้าข่ายประเด็นสุขภาพเหล่านี้
 • ลดการบริโภคสุรา ยาสูบ และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
 • ลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย
 • สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและความปลอดภัย
 • การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ
 • สร้างเสริมสุขภาพจิต การประยุกต์ใช้หลักศาสนาเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต
 • สุขภาวะทางเพศ เพศสัมพันธ์ปลอดภัย
 • สุขภาวะทางปัญญา
 • การเรียนรู้เพื่อสุขภาวะ ที่มุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพิ่มทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชน
 
          โครงการที่เข้าข่ายการพิจารณาอย่างน้อยต้องเข้าเกณฑ์ ดังนี้
 • เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ประเด็นสุขภาพ และกลุ่มเป้าหมายที่ สสส. สนับสนุน 
 • มีรายละเอียดครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาพื้นที่/ชุมชนชัดเจน แผนกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ ระบุผลลัพธ์ที่จะเกิดจากโครงการได้ชัดเจน วัดผลได้ งบประมาณสมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากรสมทบจากองค์กรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น และมีความคุ้มค่า
 • มีโอกาสที่จะมีความยั่งยืน มีความต่อเนื่อง เมื่อทุนของ สสส. หมดลง 
 • หากเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาก่อน ต้องแสดงเหตุผล หรือข้อมูลที่แจ้งชัดว่าจะเพิ่มคุณค่า หรือก่อประโยชน์เพิ่มเติมจากโครงการเดิมอย่างไร
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม ค่าใช้จ่าย ที่ สสส. ไม่สนับสนุน
 • องค์กรที่เสนอโครงการ หรือเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินค้าทำลายสุขภาพ
 • หน่วยงานหรือบุคคลที่เคยได้รับทุนจาก สสส. และมีประวัติด่างพร้อยในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือได้สร้างความเสื่อมเสียแก่ สสส. หรือแก่บุคคลอื่นๆ ในสังคม
 • โครงการที่มีจุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างแจ้งชัด
 • โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน  ให้รางวัล  หรือจัดซื้อรางวัล 
 • โครงการที่มีลักษณะธุรกิจหากำไรหรือเป็นการลงทุนเพื่อแสวงหากำไร
 • โครงการด้านการรักษาพยาบาล
 • โครงการให้บริการในลักษณะสงเคราะห์ เช่น การจัดซื้อยา อุปกรณ์การแพทย์ ตรวจร่างกาย การแจกอาหาร  หรือให้สวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ
 • โครงการที่มีมุ่งจัดหา ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่ หรือ สิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์  อุปกรณ์ออกกำลังกายราคาแพง การก่อสร้างอาคาร  ลานกีฬา การสร้างห้องฟิตเนส ซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 • โครงการจัดตั้งสำนักงาน หรือโครงการที่มีเจตนาหารายได้เข้าหน่วยงานเป็นหลัก 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
โทรศัพท์ 02-3431500 ต่อ 1602-1609 โทรสาร 02-3431551
เว็บไซต์ www.thaihealth.or.th
 
กรณีที่ท่านต้องการยื่นเสนอโครงการออนไลน์ กรุณาคลิกที่ปุ่มด้านขวามือเสนอโครงการออนไลน์
 

 

 
 

 

 • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศราคากลาง + ดูเพิ่มเติม

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม