ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างสอบทานงบการเงินระหว่างกาลและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของกองทุนฯ สสส. และหน่วยงานภายใต้กองทุนฯ สสค. ปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย
| |
อ่าน : 109

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม