แนวทางการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561

โดย
| |
อ่าน : 1,060
แนวทางการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ เปิดรับโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโดยเน้นวิธีการดำเนินงาน เทคโนโลยี เครื่องมือ หรืออื่นๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ ที่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดการแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ผลดี โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่  
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบเสนอโครงการที่แนบท้ายนี้ ผ่านช่องทางดังนี้
อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :
สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120
โทร 0-2343-1500  ต่อ 1602–1609   โทรสาร 0-2343-1501  
www.thaihealth.or.th
>> ลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา
• ใช้แบบเสนอโครงการของ สสส. และงบประมาณที่เสนอไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
• รายละเอียดโครงการครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่/ชุมชนชัดเจน แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระบุผลลัพธ์ชัดเจน วัดผลได้ งบประมาณสมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากรสมทบจากองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น 
• หากเคยได้รับทุนจาก สสส. ต้องเป็นผู้มีประวัติรับทุนดี และเป็นโครงการต่อยอดหรือขยายผลที่เป็นการยกระดับการดำเนินงานอย่างชัดเจน
• หากเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาก่อน ต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดจากโครงการเดิมอย่างไร
• ผู้เสนอโครงการเป็นกลุ่มบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนในพื้นที่ดำเนินโครงการและมีความน่าเชื่อถือ  
• ต้องมีการลงนามรับรอง โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและต้องไม่เรียกร้องหรือรับค่าตอบแทนใดๆจากผู้เสนอโครงการ
>> ลักษณะโครงการ / กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย ที่ สสส. ไม่สนับสนุน
• องค์กรเสนอโครงการหรือผู้เสนอโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินค้าทำลายสุขภาพ
• โครงการที่มีจุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวกับกับผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างแจ้งชัด
• โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน หากำไร ลงทุนเพื่อแสวงหากำไร หรือจัดตั้งกองทุนต่างๆ
• โครงการให้บริการในลักษณะสงเคราะห์ การให้สวัสดิการช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาล 
• โครงการที่มุ่งจัดหาครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ก่อสร้างอาคาร 
• โครงการจัดตั้งสำนักงานหรือโครงการที่มีเจตนาหารายได้เข้าหน่วยงานเป็นหลัก
• โครงการที่มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน หรือ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
• โครงการที่การดำเนินงานมีเพียงกิจกรรมโดดๆ ที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
• โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานนั้นอยู่แล้ว
>> คำแนะนำสำคัญในการเสนอโครงการ
• ตรวจสอบว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการสนับสนุนของ สสส.  และเสนอรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุดโดยไม่ปิดบัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
• สสส.ไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีที่โครงการดำเนินงานไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
• หากตรวจสอบพบว่าผู้เสนอโครงการไม่ใช่ผู้ดำเนินการจริง สสส.สามารถยุติโครงการได้ทันที
• สสส.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการที่เสนอมาใหม่ หากองค์กรหรือบุคคลนั้นกำลังดำเนินโครงการอยู่กับ สสส.

แนวทางการสนับสนุนทุนโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปี 2561

 

          แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ เปิดรับโครงการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้กับกลุ่มบุคคล องค์กร และชุมชนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพโดยเน้นวิธีการดำเนินงาน เทคโนโลยี เครื่องมือ หรืออื่นๆ ที่นำมาใช้ในการดำเนินงานโครงการ ที่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดการแก้ปัญหาของพื้นที่ได้ผลดี โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่

          ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการตามแบบเสนอโครงการที่แนบท้ายนี้ ผ่านช่องทางดังนี้

 

อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6)

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  10120

โทร 0-2343-1500  ต่อ 1602–1609   โทรสาร 0-2343-1501  

www.thaihealth.or.th

 

ลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการพิจารณา

 • ใช้แบบเสนอโครงการของ สสส. และงบประมาณที่เสนอไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท 
 • รายละเอียดโครงการครบถ้วน ระบุสภาพปัญหาของพื้นที่/ชุมชนชัดเจน แผนการดำเนินงานสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ระบุผลลัพธ์ชัดเจน วัดผลได้ งบประมาณสมเหตุสมผล หรือมีทรัพยากรสมทบจากองค์กรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่น 
 • หากเคยได้รับทุนจาก สสส. ต้องเป็นผู้มีประวัติรับทุนดี และเป็นโครงการต่อยอดหรือขยายผลที่เป็นการยกระดับการดำเนินงานอย่างชัดเจน
 • หากเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานมาก่อน ต้องแสดงเหตุผลหรือข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะเพิ่มคุณค่าหรือต่อยอดจากโครงการเดิมอย่างไร
 • ผู้เสนอโครงการเป็นกลุ่มบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชนในพื้นที่ดำเนินโครงการและมีความน่าเชื่อถือ  
 • ต้องมีการลงนามรับรอง โดยผู้รับรองต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือและต้องไม่เรียกร้องหรือรับค่าตอบแทนใดๆจากผู้เสนอโครงการ

 

ลักษณะโครงการ / กิจกรรม / ค่าใช้จ่าย ที่ สสส. ไม่สนับสนุน

 • องค์กรเสนอโครงการหรือผู้เสนอโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตสุราหรือยาสูบหรือสินค้าทำลายสุขภาพ
 • โครงการที่มีจุดมุ่งหมายหรือเกี่ยวกับกับผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างแจ้งชัด
 • โครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการหาทุน หากำไร ลงทุนเพื่อแสวงหากำไร หรือจัดตั้งกองทุนต่างๆ
 • โครงการให้บริการในลักษณะสงเคราะห์ การให้สวัสดิการช่วยเหลือ หรือการรักษาพยาบาล 
 • โครงการที่มุ่งจัดหาครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ขนาดใหญ่หรือสิ่งก่อสร้าง เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ก่อสร้างอาคาร 
 • โครงการจัดตั้งสำนักงานหรือโครงการที่มีเจตนาหารายได้เข้าหน่วยงานเป็นหลัก
 • โครงการที่มีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน หรือ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
 • โครงการที่การดำเนินงานมีเพียงกิจกรรมโดดๆ ที่ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพของกลุ่มเป้าหมาย
 • โครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานรัฐ หรือ หน่วยงานนั้นอยู่แล้ว

 

คำแนะนำสำคัญในการเสนอโครงการ

 • ตรวจสอบว่าโครงการของท่านสอดคล้องกับลักษณะโครงการที่เข้าข่ายการสนับสนุนของ สสส.  และเสนอรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนและชัดเจนมากที่สุดโดยไม่ปิดบัง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • สสส.ไม่พิจารณาอนุมัติกิจกรรมย้อนหลัง ในกรณีที่โครงการดำเนินงานไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • หากตรวจสอบพบว่าผู้เสนอโครงการไม่ใช่ผู้ดำเนินการจริง สสส.สามารถยุติโครงการได้ทันที
 • สสส.ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาโครงการที่เสนอมาใหม่ หากองค์กรหรือบุคคลนั้นกำลังดำเนินโครงการอยู่กับ สสส.

 

เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณาโครงการ

งบประมาณที่เสนอ ไม่เกิน 150,000 บาท

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม


 • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศราคากลาง + ดูเพิ่มเติม

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม