ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ โครงการผลิตหนังสือ แผนหลัก 3 ปี (2561-2563) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

โดย
| |
อ่าน : 624

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ
โครงการ ผลิตหนังสือ แผนหลัก 3 ปี (2561-2563) และแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560
          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการผลิตหนังสือ แผนหลัก 3 ปี (2561-2563) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
          คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นซองแล้ว มีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 1 ราย ได้แก่
          1. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ

โครงการ ผลิตหนังสือ แผนหลัก 3 ปี (2561-2563) และแผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดยวิธีคัดเลือก ด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

 

          ตามประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการผลิตหนังสือ แผนหลัก 3 ปี (2561-2563) และแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยกำหนดยื่นซองข้อเสนอในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

          คณะกรรมการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นซองแล้ว มีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือก จำนวนทั้งสิ้น 1 ราย ได้แก่

          1. บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

 

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศราคากลาง + ดูเพิ่มเติม

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม