ประกาศราคากลาง จัดกระบวนการ Social Innovation Labประเด็นโจทย์เรื่องระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีนวัตกรรม

โดย
| |
อ่าน : 633

 

การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ : จัดกระบวนการ Social Innovation Labประเด็นโจทย์เรื่องระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีนวัตกรรม
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 490,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 11 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 490,000.00 บาท
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
นางสาวอลิศรา ตะวังทัน
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ : จัดกระบวนการ Social Innovation Labประเด็นโจทย์เรื่องระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่มีนวัตกรรม
  / หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 490,000.00 บาท
 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 11 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 490,000.00 บาท
  ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
 4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
  บริษัท ไรซ์ อิมแพค จำกัด
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
  นางสาวอลิศรา ตะวังทัน

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม