ประกาศราคากลาง สังเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงานของ สสส.ปีงบประมาณ 2560

โดย
| |
อ่าน : 844

 

การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ : สังเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงานของ สสส.ปีงบประมาณ 2560
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายติดตามประเมินผล
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 300,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 201,500.00 บาท
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
PO59-00989 ลว. 26 ก.ย. 60
เฉพาะส่วนการจัดทำรายงานการประเมินธรรมาภิบาล
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
นางสาวเมธิกา ศรีสด
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ : สังเคราะห์การประเมินผลการดำเนินงานของ สสส.ปีงบประมาณ 2560
  / หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายติดตามประเมินผล
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 300,000.00 บาท
 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 201,500.00 บาท
  ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
 4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
  PO59-00989 ลว. 26 ก.ย. 60
  เฉพาะส่วนการจัดทำรายงานการประเมินธรรมาภิบาล
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
  นางสาวเมธิกา ศรีสด

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก + ดูเพิ่มเติม

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม