ประกาศราคากลาง จัดหาผู้รับจ้างวิเคราะห์รายการบัญชีการเงิน สสส. การเบิกจ่ายระหว่าง สสส. และหน่วยงานภายในเพื่อจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2560 ตามมาตรฐานภาครัฐ

โดย
| |
อ่าน : 775

 

การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ : จัดหาผู้รับจ้างวิเคราะห์รายการบัญชีการเงิน สสส. การเบิกจ่ายระหว่าง สสส. และหน่วยงานภายในเพื่อจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2560 ตามมาตรฐานภาครัฐ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 400,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 400,000.00 บาท
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
บริษัท ออนเนสท์ แอคเค้านท์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
นางสาววรรณพร คงเสรี
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ : จัดหาผู้รับจ้างวิเคราะห์รายการบัญชีการเงิน สสส. การเบิกจ่ายระหว่าง สสส. และหน่วยงานภายในเพื่อจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2560 ตามมาตรฐานภาครัฐ
  / หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 400,000.00 บาท
 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 10 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 400,000.00 บาท
  ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
 4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
  บริษัท ออนเนสท์ แอคเค้านท์ แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
  นางสาววรรณพร คงเสรี

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม