ประกาศราคากลาง ผลิต จัดทำและแก้ไขเนื้อหาเพื่อใช้สื่อสารองค์กรและสื่อสารกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ

โดย
| |
อ่าน : 749

 

การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ : ผลิต จัดทำและแก้ไขเนื้อหาเพื่อใช้สื่อสารองค์กรและสื่อสารกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 119,277.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 11 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 119,277.00 บาท
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
สืบราคากลางจาก
นางสาวพิมพ์ทิชา สวัสดิ์กิตติคุณ
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
นายธีระยุทธ ยังอยู่สุข
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ : ผลิต จัดทำและแก้ไขเนื้อหาเพื่อใช้สื่อสารองค์กรและสื่อสารกิจกรรมสนับสนุนต่างๆ
  / หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 119,277.00 บาท
 3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 11 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 119,277.00 บาท
  ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
 4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
  สืบราคากลางจาก
  นางสาวพิมพ์ทิชา สวัสดิ์กิตติคุณ
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
  นายธีระยุทธ ยังอยู่สุข

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม