ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ เรื่อง "เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าว เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ (Online Media)"

โดย
| |
อ่าน : 2,444

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
เรื่อง "เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าว
เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ (Online Media)"
โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
หลักการและเหตุผล
          "ข่าว" นับเป็นเครื่องมือสื่อสารประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเผยแพร่สร้างความเข้าใจในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะตามภารกิจของ สสส.ไปยังสาธารณชน นอกจากการสื่อสารข่าวผ่านสื่อมวลชนแล้ว ภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส.ก็มีส่วนสำคัญในการส่งต่อข้อมูลข่าวเพื่อสื่อสารสู่สาธารณชนเช่นกัน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคีเครือข่ายของ สสส.ต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคนิคในการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ (Online Media)ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสาร สามารถเผยแพร่ข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการต่างๆที่ทางสสส.ให้การสนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ สสส.ต่อสาธารณชนและสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ สสส. 
          ภายใต้ "โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ" สสส.จึงได้จัดอบรมเรื่อง"เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ (Online Media)" ให้แก่ภาคีเครือข่ายฯ ถือเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจในเทคนิควิธีการเลือก และการจัดการประเด็นเพื่อนำมาเขียนเป็นข่าวได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้ที่เป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส.สามารถเขียนข่าวได้แบบมืออาชีพ กระชับ สื่อสารได้ตรงประเด็นอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ไม่ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไป นักข่าวสามารถนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อกระแสหลัก และทางสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิดการละเมิดสิทธิ์หรือทำผิด พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร โดยทั้งหมดนี้จะได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรสายสื่อสารมวลชนระดับอาจารย์ที่มีทั้งภูมิรู้และประสบการณ์ ช่วยให้ภาคีฯได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์ ฝึกทักษะ เติมเต็มความรู้ ให้สามารถเขียนข่าว และสามารถสื่อสารงานของ สสส.ไปยังกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ภาคีของ สสส.ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านเทคนิคในการเลือก การจัดการประเด็นเพื่อเขียนข่าว สามารถเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. เพื่อให้ภาคีของ สสส.ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีช่องทางในการนำผลการดำเนินงานไปเผยแพร่ผ่านสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายละเอียดหลักสูตร
- ประเด็นและการจัดการประเด็น
- ข่าวและประเภทของข่าว
- เทคนิคการคัดเลือกและการจัดการประเด็นให้เป็นข่าว
- หลักการเขียนข่าว
- เทคนิคการเขียนข่าวแบบมืออาชีพ สั้น กระชับ และตรงประเด็น
- เทคนิคการจัดการข่าวให้ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน
- สื่อออนไลน์กับการกำหนดประเด็นข่าวทางสังคม
- เทคนิคการเขียน/เสนอข่าวทางสื่อออนไลน์
- การใช้เครือข่ายสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ
- Workshop ฝึกปฏิบัติการเลือก การจับประเด็นและเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่ทางสื่อหลักและสื่อออนไลน์
การดำเนินโครงการ
1. วางแผนการดำเนินงานพร้อมเตรียมเนื้อหาหลักสูตรการอบรม
2. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 13 -21 เม.ย. 2560
3. ประชาสัมพันธ์การอบรม โดยการออกประกาศผ่านทาง e-Mail  และเว็บไซต์ ของ สสส. 
4. วันที่จัดอบรม วันจันทร์ที่ 27-28  เม.ย. 2560   
5. สถานที่ฝึกอบรม  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จำนวน 20 คน
วิธีการฝึกอบรม
บรรยายและ Workshop ฝึกปฏิบัติการจับประเด็นและการเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่ทางสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์
วิทยากรบรรยา/ฝึกปฎิบัติ
1.ดร.ศศดิศ ชูชนม์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสและคอลัมน์นิสต์ สมาร์ทไลฟ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยากรเขียนข่าว     
 ประเด็น: เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าว นำเสนอผ่านสื่อมวลชน  
2.   คุณเมธาวี มัชฌันติกะ กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์และผู้ดูแลเพจ นสพ.ข่าวสดผู้สื่อข่าวสายสาธารณสุข การเมือง นสพ.ข่าวสด ประสบการณ์การสื่อมวลชนกว่า 15 ปี
ประเด็น: เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าว นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์
3. คุณกศิภัท เจี๊ยะทานักวิชาการเผยแพร่ กรมอนามัย (ทักกี้) ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.สื่อมวลชนและ/หรือภาคีเครือข่ายของ สสส.
2.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนข่าวพอสมควร
3.มีความสนใจในการเขียนข่าว และเผยแพร่งานข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ (Online Media)
ระยะเวลาการอบรม
ระยะเวลาการอบรม  2 วัน 1 คืน 
การประเมินผล
ประเมินผลโครงการหลังสิ้นสุดการอบรมด้วยแบบสอบถาม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
          ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ (Online Media)ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้รับการเพิ่มพูนทักษะในการเขียนข่าว สามารถเขียนข่าว งานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่งานของ สสส.ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกวิธี เป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

เรื่อง "เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าว

เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ (Online Media)"

โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 

หลักการและเหตุผล

          "ข่าว" นับเป็นเครื่องมือสื่อสารประเภทหนึ่ง ที่มีบทบาทสำคัญต่อการเผยแพร่สร้างความเข้าใจในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะตามภารกิจของ สสส.ไปยังสาธารณชน นอกจากการสื่อสารข่าวผ่านสื่อมวลชนแล้ว ภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส.ก็มีส่วนสำคัญในการส่งต่อข้อมูลข่าวเพื่อสื่อสารสู่สาธารณชนเช่นกัน  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ภาคีเครือข่ายของ สสส.ต้องได้รับการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะความรู้ด้านเทคนิคในการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ (Online Media)ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสาร สามารถเผยแพร่ข่าวสารต่างๆได้อย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการต่างๆที่ทางสสส.ให้การสนับสนุน สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของ สสส.ต่อสาธารณชนและสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ สสส. 

          ภายใต้ "โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ" สสส.จึงได้จัดอบรมเรื่อง"เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าวเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ (Online Media)" ให้แก่ภาคีเครือข่ายฯ ถือเป็นการปูพื้นฐานความเข้าใจในเทคนิควิธีการเลือก และการจัดการประเด็นเพื่อนำมาเขียนเป็นข่าวได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้ที่เป็นภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ สสส.สามารถเขียนข่าวได้แบบมืออาชีพ กระชับ สื่อสารได้ตรงประเด็นอ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ไม่ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไป นักข่าวสามารถนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อกระแสหลัก และทางสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่เกิดการละเมิดสิทธิ์หรือทำผิด พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร โดยทั้งหมดนี้จะได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรสายสื่อสารมวลชนระดับอาจารย์ที่มีทั้งภูมิรู้และประสบการณ์ ช่วยให้ภาคีฯได้รับการเพิ่มพูนประสบการณ์ ฝึกทักษะ เติมเต็มความรู้ ให้สามารถเขียนข่าว และสามารถสื่อสารงานของ สสส.ไปยังกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ภาคีของ สสส.ที่เข้าร่วมรับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านเทคนิคในการเลือก การจัดการประเด็นเพื่อเขียนข่าว สามารถเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 2. เพื่อให้ภาคีของ สสส.ที่เข้ารับการฝึกอบรม มีช่องทางในการนำผลการดำเนินงานไปเผยแพร่ผ่านสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดหลักสูตร

 • ประเด็นและการจัดการประเด็น
 • ข่าวและประเภทของข่าว
 • เทคนิคการคัดเลือกและการจัดการประเด็นให้เป็นข่าว
 • หลักการเขียนข่าว
 • เทคนิคการเขียนข่าวแบบมืออาชีพ สั้น กระชับ และตรงประเด็น
 • เทคนิคการจัดการข่าวให้ได้รับการเผยแพร่ทางสื่อมวลชน
 • สื่อออนไลน์กับการกำหนดประเด็นข่าวทางสังคม
 • เทคนิคการเขียน/เสนอข่าวทางสื่อออนไลน์
 • การใช้เครือข่ายสื่อออนไลน์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ
 • Workshop ฝึกปฏิบัติการเลือก การจับประเด็นและเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่ทางสื่อหลักและสื่อออนไลน์

การดำเนินโครงการ

 1. วางแผนการดำเนินงานพร้อมเตรียมเนื้อหาหลักสูตรการอบรม
 2. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 13 -21 เม.ย. 2560
 3. ประชาสัมพันธ์การอบรม โดยการออกประกาศผ่านทาง e-Mail  และเว็บไซต์ ของ สสส. 
 4. วันที่จัดอบรม วันจันทร์ที่ 27-28 เม.ย. 2560   
 5. สถานที่ฝึกอบรม  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จำนวน 20 คน

วิธีการฝึกอบรม

บรรยายและ Workshop ฝึกปฏิบัติการจับประเด็นและการเขียนข่าวเพื่อเผยแพร่ทางสื่อกระแสหลักและสื่อออนไลน์

วิทยากรบรรยาย/ฝึกปฎิบัติ

 1. ดร.ศศดิศ ชูชนม์ ผู้สื่อข่าวอาวุโสและคอลัมน์นิสต์ สมาร์ทไลฟ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยากรเขียนข่าว
  ประเด็น: เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าว นำเสนอผ่านสื่อมวลชน
 2. คุณเมธาวี มัชฌันติกะ กองบรรณาธิการข่าวออนไลน์และผู้ดูแลเพจ นสพ.ข่าวสดผู้สื่อข่าวสายสาธารณสุข การเมือง นสพ.ข่าวสด ประสบการณ์การสื่อมวลชนกว่า 15 ปี
  ประเด็น: เทคนิคการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าว นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์
 3. คุณกศิภัท เจี๊ยะทานักวิชาการเผยแพร่ กรมอนามัย (ทักกี้) ผู้ช่วยวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.สื่อมวลชนและ/หรือภาคีเครือข่ายของ สสส.

2.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนข่าวพอสมควร

3.มีความสนใจในการเขียนข่าว และเผยแพร่งานข่าวทางสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ (Online Media)

ระยะเวลาการอบรม

ระยะเวลาการอบรม  2 วัน 1 คืน 

การประเมินผล

ประเมินผลโครงการหลังสิ้นสุดการอบรมด้วยแบบสอบถาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคในการเลือก การจัดการประเด็นให้เป็นข่าวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ (Online Media)ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ได้รับการเพิ่มพูนทักษะในการเขียนข่าว สามารถเขียนข่าว งานประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่งานของ สสส.ผ่านสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ได้อย่างถูกวิธี เป็นการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม