ประกาศการรับสมัครและการเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

โดย
| |
อ่าน : 2,965

 

(๓) กรรมการด้านการพัฒนาชุมชน (๘) กรรมการด้านกฎหมาย
(๔) กรรมการด้านการสื่อสารมวลชน (๙) กรรมการด้านการบริหาร
(๕) กรรมการด้านการศึกษา 
          กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครและขอเชิญชวนบุคคล องค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่จะหมดวาระลงดังกล่าว
          ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่เกิน ๗๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 
(๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือได้รับประโยชน์ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และมิได้แสวงหากำไร
          ผู้สนใจสามารถสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัคร/เสนอชื่อทางไปรษณีย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเวลาทำการ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ที่กองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๔๓-๑๕๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ 
          ทั้งนี้ แบบฟอร์มการสมัครหรือการเสนอชื่อ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ สามารถติดต่อขอรับและสอบถามได้ที่สถานที่รับสมัครและเสนอชื่อ หรือดาวน์โหลด "แบบสมัครหรือเสนอชื่อ" ได้ที่ www.thaihealth.or.th

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

          กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

          โดยที่ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จะหมดวาระลงในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๙ ตำแหน่ง ประกอบด้วย

          (๑) รองประธานกรรมการ คนที่สอง   (๖) กรรมการด้านการกีฬา

          (๒) กรรมการด้านการสร้างเสริมสุขภาพ  (๗) กรรมการด้านศิลปวัฒนธรรม

          (๓) กรรมการด้านการพัฒนาชุมชน  (๘) กรรมการด้านกฎหมาย

          (๔) กรรมการด้านการสื่อสารมวลชน  (๙) กรรมการด้านการบริหาร

          (๕) กรรมการด้านการศึกษา 

          กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครและขอเชิญชวนบุคคล องค์กร ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้ารับการสรรหาเพื่อรับการแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่จะหมดวาระลงดังกล่าว

          ผู้สมัครหรือผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ดังนี้

          (๑) มีสัญชาติไทย

          (๒) มีอายุไม่เกิน ๗๐ ปี

          (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

          (๔) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

          (๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

          (๖) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน 

          (๗) ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือได้รับประโยชน์ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และมิได้แสวงหากำไร

          ผู้สนใจสามารถสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลได้ด้วยตนเองหรือส่งใบสมัคร/เสนอชื่อทางไปรษณีย์ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเวลาทำการ ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ที่กองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒-๓๔๓-๑๕๐๐ ต่อ ๑๐๐๕ 

          ทั้งนี้ แบบฟอร์มการสมัครหรือการเสนอชื่อ ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ สามารถติดต่อขอรับและสอบถามได้ที่สถานที่รับสมัครและเสนอชื่อ หรือดาวน์โหลด "แบบสมัครหรือเสนอชื่อ" ได้ที่ www.thaihealth.or.th

 

 

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม