ประกาศราคากลาง การนําเข้าข้อมูลสู่ระบบภาคีสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ และช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างระบบ

โดย
| |
อ่าน : 158

 

การเปิดเผยราคากลางเเละการคํานวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
1. ชื่อโครงการ : การนําเข้าข้อมูลสู่ระบบภาคีสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ และช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างระบบ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ : 500,000.00 บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 19 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 492,200.00 บาท
4. ค่า Hardware :
5. ค่า Software :
6. ค่าพัฒนาระบบ : 492,200.00 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่น :
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR) :
นางสาวสุภัทรา เรืองวานิช
9. ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 59-01069
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การเปิดเผยราคากลางเเละการคํานวณราคากลางการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

 

 1. ชื่อโครงการ : การนําเข้าข้อมูลสู่ระบบภาคีสัมพันธ์โดยอัตโนมัติ และช่องทางการเชื่อมต่อระหว่างระบบ
  / หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สํานักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ : 500,000.00 บาท
 3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 19 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 492,200.00 บาท
 4. ค่า Hardware :
 5. ค่า Software :
 6. ค่าพัฒนาระบบ : 492,200.00 บาท
 7. ค่าใช้จ่ายอื่น :
 8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR) :
  นางสาวสุภัทรา เรืองวานิช
 9. ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
  ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 59-01069

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม