ประกาศราคากลาง ตรวจสอบข้อมูลและจัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ SOOK CRM

โดย
| |
อ่าน : 271

 

การเปิดเผยราคากลางเเละการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ : ตรวจสอบข้อมูลและจัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ SOOK CRM
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 300,000.00 บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 28 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 214,000.00 บาท
ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
บริษัท พิกซิลล่า จํากัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
นางสาวภควดี ลิ้มวัฒนะกูร
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การเปิดเผยราคากลางเเละการคํานวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

 1. ชื่อโครงการ : ตรวจสอบข้อมูลและจัดการข้อมูลสมาชิกในระบบ SOOK CRM
  / หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 300,000.00 บาท
 3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 28 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 214,000.00 บาท
  ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
 4. เเหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
  บริษัท พิกซิลล่า จํากัด
 5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
  นางสาวภควดี ลิ้มวัฒนะกูร

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม