ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงาน บริการห้องพยาบาล สสส. หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายบริหารงานบุคคล

โดย
| |
อ่าน : 332

 

การเปิ ดเผยราคากลางและการคํานาณราคากลางการจัดซือจัดจ้างเหมาบริการ
1. ชือโครงการ : จ้างเหมาบริการบุคคลเพือปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงาน บริการห้องพยาบาล สสส.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ ายบริหารงานบุคคล
2. วงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรร : 400,000.00 บาท
3. วันทีกําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง): 14 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 336,000.00 บาท
4. แหล่งทีมาของราคากลาง : อ้างอิงจากราคาทีจ้างครั .งหลังสุดในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
5. รายชือเจ้าหน้าทีผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน : นายวสันต์ เลิศสีมา
ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การเปิดเผยราคากลางและการคํานาณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ

 

 1. ชื่อโครงการ : จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านงาน บริการห้องพยาบาล สสส.
  หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : 400,000.00 บาท
 3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง): 14 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 336,000.00 บาท
 4. แหล่งที่มาของราคากลาง :
  อ้างอิงจากราคาทีจ้างครั้งหลังสุดในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
 5. รายชือเจ้าหน้าทีผู้กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน :
  นายวสันต์ เลิศสีมา

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม