ประกาศผล โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะผ่านระบบ SMS ให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 883

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะผ่านระบบ SMS ให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” โดย “บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด” 
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะผ่านระบบ SMS ให้กับสมาชิกศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ” โดย “บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม