ประกาศผล โครงการการออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือการติดตามเชิงผลลัพธ์สำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก

โดย
| |
อ่าน : 381

 

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
เรื่อง
          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “การออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือการติดตามเชิงผลลัพธ์สำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก” โดย “บริษัท มาตา การพิมพ์ จำกัด” 
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

เรื่อง

 

          ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ “การออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือการติดตามเชิงผลลัพธ์สำหรับโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็ก” โดย “บริษัท มาตา การพิมพ์ จำกัด” 

 

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน + ดูเพิ่มเติม