ประกาศการจัดสรรทุนสร้าง-สุข เพื่อสนับสนุนวิทยานิพนธ์และโครงงานนักศึกษาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ

โดย
| |
อ่าน : 1,978

          ประกาศการจัดสรรทุนสร้าง-สุข เพื่อสนับสนุนวิทยานิพนธ์และโครงงานนักศึกษาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก
1. ความเป็นมาของโครงการ
          โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (Built Environment for Health Research Group หรือ BE4H) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างปี 2558-2561 มีจุดประสงค์หลักข้อหนึ่งในการพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะด้วยการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีองค์ความรู้และความสนใจในการทำงานออกแบบ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อให้เกิดสุขภาวะในสังคม จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนนิสิตนักศึกษาสำหรับการทำงานค้นคว้าวิจัย ออกแบบและจัดโครงงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายตามนโยบายของโครงการวิจัย
2. วัตถุประสงค์ของการจัดสรรทุนการศึกษา
          1) เพื่อสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมสุขภาวะสำหรับปัจจุบันและอนาคต
          2) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย สร้างและจัดการองค์ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ รวมถึงการประยุกต์หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะที่มีอยู่ในการออกแบบ
          3) เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะได้อย่างเต็มที่
          4) เพื่อสร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะสู่สาธารณะ ทั้งความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงประยุกต์
 
3. ประเภทของทุน
          ทุนการศึกษานี้เรียกว่า "ทุนสร้าง-สุข" ได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 จำนวนปีการศึกษาละ 6 ทุน รวมเป็น 12 ทุน แบ่งลักษณะของทุนสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของโครงการ ได้แก่
          3.1 ทุนประเภทที่ 1 - ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การออกแบบหรือโครงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรหรือกิจกรรมสนับสนุนหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ที่มีเนื้อหาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ จำนวนทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อโครงการ
          3.2 ทุนประเภทที่ 2 - ทุนสนับสนุนโครงการสารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ซึ่งเป็นผลงานสุดท้ายเพื่อจบการศึกษาที่มีเนื้อหาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ จำนวนทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อโครงการ
          ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาเป็นการสนับสนุนต่อโครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการโดยนิสิตนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ โดยสามารถรับทุนสนับสนุนได้ 1 ทุนต่อ 1 โครงการที่มีผู้ดำเนินโครงการชุดเดียวกันเท่านั้น หากเป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยได้รับการพิจารณาให้รับทุนในปีแรกแล้ว ผู้ดำเนินโครงการสามารถขอได้ซ้ำในปีที่สอง โดยการพิจารณาตัดสินทุนฯ จะคำนึงถึงการกระจายโอกาสเพื่อสนับสนุนโครงการใหม่ ควบคู่กับการพิจารณาผลสำเร็จของโครงการในช่วงปีแรก
 
4. คุณสมบัติของโครงการที่มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุน
           โครงการที่มีสิทธิ์ขอรับทุนประเภทที่ 1 และ 2 ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ได้แก่
           1) โครงการมีเนื้อหาหรือแนวคิดที่ส่งเสริมการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ * ในขนาดและมิติต่างๆ รวมถึงการออกแบบ การทดลอง การประยุกต์ การประเมิน การค้นคว้าวิจัย การจัดการหรือเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
          2) โครงการที่กำลังดำเนินการหรือกำลังเสนอเพื่อดำเนินการ โดยนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษารายบุคคลหรือราย กลุ่มที่กำลังลงทะเบียนศึกษาอยู่ขณะที่เปิดรับสมัคร
          3) โครงการที่ผ่านการรับรอง ดังนี้
               • หากเป็นทุนสนับสนุนประเภทงานค้นคว้า ออกแบบหรือโครงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรหรือกิจกรรมสนับสนุนหลักสูตร ต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการว่าจะดำเนินโครงการจริง
               • หากเป็นทุนสนับสนุนประเภทโครงการสารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ต้องมีหัวข้อ ประเด็นและขอบเขตที่ชัดเจน ผ่านการรับรองจากกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา และได้เริ่มดำเนินการวิจัยขั้นต้น สำหรับวิทยานิพนธ์แล้ว
           4) โครงการมีจุดประสงค์ วิธีการดำเนินการ กำหนดการ แผนการใช้งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับและแผนการ เผยแพร่ผลงานที่ชัดเจน โดยมีแนวโน้มที่จะดำเนินการได้สำเร็จตามแผนที่ตั้งไว้
          หมายเหตุ* 
          สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เปลี่ยนแปลง จัดการและดูแลรักษา เพื่อใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการและคุณค่าของมนุษย์ หรือปกป้องมนุษย์จากภัยอันตรายแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงองค์ประกอบทุกขนาด ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ องค์ประกอบภายในและภายนอกอาคาร สิ่งก่อสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ ชุมชน เมืองและภาค
          สุขภาวะ (Well-being) หมายถึง ภาวะที่เป็นสุขอย่างเป็นองค์รวม ประกอบด้วยมิติทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคมและทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ เป็นภาวะที่บุคคลพิจารณาสภาวะของตนเองในเชิงบวก
5. การสมัครขอรับทุน
          โครงการที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ดังนี้
          1) ใบสมัครขอรับทุน ระบุข้อมูลโครงการ ผู้ดำเนินโครงการและแผนการใช้เงินสนับสนุน
          2) เอกสารข้อเสนอโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ กำหนดการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับแผนการเผยแพร่ผลงาน และอื่นๆ เพื่อแสดงรายละเอียดการดำเนินงานและประโยชน์ของโครงการ
          3) จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
          4) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรนักศึกษาของนักศึกษาผู้ขอรับทุนหรือหัวหน้าโครงการ (เพื่อเป็นตัวแทนการสมัคร ในกรณีที่โครงการที่ขอสนับสนุนมีผู้ดำเนินการหลายคน) พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาเอกสาร
6. ระยะเวลาการดำเนินการและกำหนดการของทุนการศึกษา
          ทุนสร้าง-สุข เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2559 และ 2560 รวม 2 ปี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามกำหนดการดังนี้
          1) ทุนการศึกษาประจำปี 2559 
ประกาศรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2559
การตัดสินทุน ภายใน 6 มกราคม 2560
          2) ทุนการศึกษาประจำปี 2560 
ประกาศรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2560 โดยประมาณ
การตัดสินทุน ภายใน 4 ธันวาคม 2561 โดยประมาณ
 
7. การพิจารณาตัดสินทุนการศึกษา
          การพิจารณาตัดสินทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานวิจัย กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยจัดสรรทุนเป็นสัดส่วนเพื่อกระจายโอกาสและรูปแบบประเภทของโครงการที่ตามที่ได้ตกลงแนวคิดกันไว้ในช่วงริเริ่มโครงการวิจัยฯ หากไม่มีโครงการที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนตามจำนวนที่ตั้งไว้ในปีแรกที่จัดสรรทุน อาจพิจารณาเพิ่มจำนวนทุนในปีถัดไป โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด
8. การมอบทุนการศึกษาและการติดตามผล
          การมอบทุนการศึกษาจะจ่ายให้นักศึกษาหัวหน้าโครงการผู้ขอรับทุนที่ได้รับการอนุมัติในลักษณะเหมาจ่ายโดยเบิกจ่ายจำนวน 2 งวด รวม 15,000 บาท** (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน**) ต่อ 1 ทุน ดังนี้
          8.1 งวดที่ 1 - สามารถเบิกจ่ายหลังจากได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาและทำสัญญารับทุนจากโครงการวิจัยฯ เป็นเงิน 7,500 บาท** (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน**) โดยจ่ายโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือติดต่อรับเป็นเงินสด
          8.2 งวด ที่ 2 - สามารถเบิกจ่ายระหว่าง 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคมของปีถัดไปหลังจากการสมัครขอรับทุน เป็นเงิน 7,500 บาท** (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน**) หลังจากหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วนแล้ว
          1) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาในแต่ละปี โดยแต่ละโครงการต้องนำเสนอผลการศึกษา/ผลงานออกแบบ หรือความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและความรู้ระหว่างตัวแทนจากแต่ละโครงการและคณะทำงานวิจัยฯ ผู้ให้ทุน ทั้งนี้ งานสัมมนาจะจัดขึ้นราวช่วงเดือนมิถุนายนของปีถัดไปหลังจากการสมัครขอรับทุน (มิถุนายน 2560 และ 2561)
          2) ผู้รับทุนต้องส่งเอกสารแสดงผลการศึกษาหรือความก้าวหน้าของโครงการ ดังต่อไปนี้
               • สรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 1-2 หน้า
               • ผลงานการดำเนินงานโครงการ ในลักษณะตามรูปแบบของโครงการ อาทิ
               • โครงการออกแบบ แสดงผลงานการออกแบบ การสรุปองค์ความรู้ที่ประยุกต์หรือได้รับจากการดำเนินโครงการ และการเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)
               • โครงการค้นคว้าวิจัย แสดงการสรุปความก้าวหน้าของโครงการ ผลจากการศึกษา และการเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)
               • โครงการรูปแบบอื่นๆ แสดงผลการดำเนินงาน การสรุปองค์ความรู้หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน ผลการประเมินโครงการ (หากเป็นโครงการในลักษณะการจัดกิจกรรม) และ การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)
          การส่งเอกสารผลงานเพื่อขอรับทุนในงวดที่ 2 นี้ ให้ส่งในรูปแบบเอกสาร (hard copy) ขนาดไม่เกิน A3 จำนวน 1 ชุด และบันทึกเป็น electronic fles ลงแผ่น CD-ROM จำนวน 1 ชุด  ทั้งนี้ โครงการวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพ และผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับทุน เพื่อประกอบการรายงานหรือประชาสัมพันธ์ผลการจัดสรรทุนการศึกษาของโครง การวิจัยฯ โดยมีการอ้างอิงเจ้าของผลงานตามมาตรฐานการอ้างอิงทั่วไป
          หากผู้ได้รับการพิจารณาให้รับทุนไม่ดำเนินการขอรับการจ่ายทุนภายในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่สามารถส่งหลักฐานเพื่อแสดงผลงานและความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือผลงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะพิจารณาระงับจ่ายทุนจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายใต้การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุน โครงการวิจัยฯ อาจพิจารณางดจัดสรรทุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้ได้รับทุนนั้นในปีต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข
หมายเหตุ** ทุนการศึกษาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ตามระเบียบการเงินของ สสส.
 
9. การประกาศรับสมัคร
          การประกาศรับสมัครการจัดสรรทุนการศึกษาในแต่ละปีผ่านช่องทางดังนี้
          1) การส่งจดหมายและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ไปยังสถาบันการศึกษาในประเทศที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
          2) การเผยแพร่ผ่าน Facebook Page: BE4H
          3) การเผยแพร่ผ่าน Website: www.builtenviforhealth.info
10. ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดสรรทุน และโครงการวิจัยฯ
          คุณปิยพร สุทธิทรัพย์ ผู้ประสานงานโครงการ
          โทร. 080-070-8680
          Email Address: be4h.aku@gmail.com
          Facebook: www.facebook.com/BE4H
          Website: www.builtenviforhealth.info
11. การส่งเอกสารการสมัคร
          ส่งเอกสารการสมัครตามรายละเอียดในข้อ 5 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง
          ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์
          หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (ทุนสร้าง-สุข)
          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
          ทั้งนี้ การรับเอกสารการสมัครยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ภายในช่วงเวลาการรับสมัครที่ระบุเป็นหลัก

ประกาศการจัดสรรทุนสร้าง-สุข

เพื่อสนับสนุนวิทยานิพนธ์และโครงงานนักศึกษาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ

ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม

เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก

 

1. ความเป็นมาของโครงการ

          โครงการพัฒนาเครือข่ายความรู้การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างมีส่วนร่วม เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงบวก เป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการโดยกลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (Built Environment for Health Research Group หรือ BE4H) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระหว่างปี 2558-2561 มีจุดประสงค์หลักข้อหนึ่งในการพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะด้วยการสร้างบุคลากรรุ่นใหม่ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มีองค์ความรู้และความสนใจในการทำงานออกแบบ ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อให้เกิดสุขภาวะในสังคม จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนนิสิตนักศึกษาสำหรับการทำงานค้นคว้าวิจัย ออกแบบและจัดโครงงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายตามนโยบายของโครงการวิจัย

2. วัตถุประสงค์ของการจัดสรรทุนการศึกษา

          1) เพื่อสร้างและส่งเสริมให้บุคลากรรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาวะ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมและสังคมสุขภาวะสำหรับปัจจุบันและอนาคต

          2) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย สร้างและจัดการองค์ความรู้และกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ รวมถึงการประยุกต์หรือต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะที่มีอยู่ในการออกแบบ

          3) เพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะได้อย่างเต็มที่

          4) เพื่อสร้างเครือข่ายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะสู่สาธารณะ ทั้งความรู้พื้นฐานและความรู้เชิงประยุกต์

3. ประเภทของทุน

          ทุนการศึกษานี้เรียกว่า "ทุนสร้าง-สุข" ได้รับการจัดสรรทุนจำนวน 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2559 และ 2560 จำนวนปีการศึกษาละ 6 ทุน รวมเป็น 12 ทุน แบ่งลักษณะของทุนสนับสนุนออกเป็น 2 ประเภทตามลักษณะของโครงการ ได้แก่

          3.1 ทุนประเภทที่ 1 - ทุนสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย การออกแบบหรือโครงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรหรือกิจกรรมสนับสนุนหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ที่มีเนื้อหาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ จำนวนทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อโครงการ

          3.2 ทุนประเภทที่ 2 - ทุนสนับสนุนโครงการสารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี โท หรือเอก) ซึ่งเป็นผลงานสุดท้ายเพื่อจบการศึกษาที่มีเนื้อหาส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ จำนวนทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อโครงการ

          ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาเป็นการสนับสนุนต่อโครงการ ซึ่งสามารถดำเนินการโดยนิสิตนักศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มก็ได้ โดยสามารถรับทุนสนับสนุนได้ 1 ทุนต่อ 1 โครงการที่มีผู้ดำเนินโครงการชุดเดียวกันเท่านั้น หากเป็นโครงการต่อเนื่องที่เคยได้รับการพิจารณาให้รับทุนในปีแรกแล้ว ผู้ดำเนินโครงการสามารถขอได้ซ้ำในปีที่สอง โดยการพิจารณาตัดสินทุนฯ จะคำนึงถึงการกระจายโอกาสเพื่อสนับสนุนโครงการใหม่ ควบคู่กับการพิจารณาผลสำเร็จของโครงการในช่วงปีแรก

4. คุณสมบัติของโครงการที่มีสิทธิ์รับทุนสนับสนุน

           โครงการที่มีสิทธิ์ขอรับทุนประเภทที่ 1 และ 2 ต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข ได้แก่

           1) โครงการมีเนื้อหาหรือแนวคิดที่ส่งเสริมการออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ * ในขนาดและมิติต่างๆ รวมถึงการออกแบบ การทดลอง การประยุกต์ การประเมิน การค้นคว้าวิจัย การจัดการหรือเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง

          2) โครงการที่กำลังดำเนินการหรือกำลังเสนอเพื่อดำเนินการ โดยนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษารายบุคคลหรือราย กลุ่มที่กำลังลงทะเบียนศึกษาอยู่ขณะที่เปิดรับสมัคร

          3) โครงการที่ผ่านการรับรอง ดังนี้

               • หากเป็นทุนสนับสนุนประเภทงานค้นคว้า ออกแบบหรือโครงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาในหลักสูตรหรือกิจกรรมสนับสนุนหลักสูตร ต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการว่าจะดำเนินโครงการจริง

               • หากเป็นทุนสนับสนุนประเภทโครงการสารนิพนธ์ ศิลปนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ ต้องมีหัวข้อ ประเด็นและขอบเขตที่ชัดเจน ผ่านการรับรองจากกรรมการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา และได้เริ่มดำเนินการวิจัยขั้นต้น สำหรับวิทยานิพนธ์แล้ว

           4) โครงการมีจุดประสงค์ วิธีการดำเนินการ กำหนดการ แผนการใช้งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับและแผนการ เผยแพร่ผลงานที่ชัดเจน โดยมีแนวโน้มที่จะดำเนินการได้สำเร็จตามแผนที่ตั้งไว้

          หมายเหตุ

          สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built Environment) หมายถึงสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เปลี่ยนแปลง จัดการและดูแลรักษา เพื่อใช้ประโยชน์ ตอบสนองความต้องการและคุณค่าของมนุษย์ หรือปกป้องมนุษย์จากภัยอันตรายแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมถึงองค์ประกอบทุกขนาด ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ องค์ประกอบภายในและภายนอกอาคาร สิ่งก่อสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ ชุมชน เมืองและภาค

          สุขภาวะ (Well-being) หมายถึง ภาวะที่เป็นสุขอย่างเป็นองค์รวม ประกอบด้วยมิติทางกาย ทางจิตใจ ทางสังคมและทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ เป็นภาวะที่บุคคลพิจารณาสภาวะของตนเองในเชิงบวก

5. การสมัครขอรับทุน

          โครงการที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครได้ดังนี้

          1) ใบสมัครขอรับทุน ระบุข้อมูลโครงการ ผู้ดำเนินโครงการและแผนการใช้เงินสนับสนุน

          2) เอกสารข้อเสนอโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินการ กำหนดการ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับแผนการเผยแพร่ผลงาน และอื่นๆ เพื่อแสดงรายละเอียดการดำเนินงานและประโยชน์ของโครงการ

          3) จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

          4) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบัตรนักศึกษาของนักศึกษาผู้ขอรับทุนหรือหัวหน้าโครงการ (เพื่อเป็นตัวแทนการสมัคร ในกรณีที่โครงการที่ขอสนับสนุนมีผู้ดำเนินการหลายคน) พร้อมกับลงนามรับรองสำเนาเอกสาร

6. ระยะเวลาการดำเนินการและกำหนดการของทุนการศึกษา

          ทุนสร้าง-สุข เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2559 และ 2560 รวม 2 ปี ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามกำหนดการดังนี้

          1) ทุนการศึกษาประจำปี 2559 

ประกาศรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

การตัดสินทุน ภายใน 6 มกราคม 2560

          2) ทุนการศึกษาประจำปี 2560 

ประกาศรับสมัคร 1 กันยายน ถึง 30 ตุลาคม 2560 โดยประมาณ

การตัดสินทุน ภายใน 4 ธันวาคม 2561 โดยประมาณ

7. การพิจารณาตัดสินทุนการศึกษา

          การพิจารณาตัดสินทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุน ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานวิจัย กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมไม่ต่ำกว่า 3 คน โดยจัดสรรทุนเป็นสัดส่วนเพื่อกระจายโอกาสและรูปแบบประเภทของโครงการที่ตามที่ได้ตกลงแนวคิดกันไว้ในช่วงริเริ่มโครงการวิจัยฯ หากไม่มีโครงการที่สมควรได้รับทุนสนับสนุนตามจำนวนที่ตั้งไว้ในปีแรกที่จัดสรรทุน อาจพิจารณาเพิ่มจำนวนทุนในปีถัดไป โดยผลการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด

8. การมอบทุนการศึกษาและการติดตามผล

          การมอบทุนการศึกษาจะจ่ายให้นักศึกษาหัวหน้าโครงการผู้ขอรับทุนที่ได้รับการอนุมัติในลักษณะเหมาจ่ายโดยเบิกจ่ายจำนวน 2 งวด รวม 15,000 บาท** (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน**) ต่อ 1 ทุน ดังนี้

          8.1 งวดที่ 1 - สามารถเบิกจ่ายหลังจากได้รับการอนุมัติทุนการศึกษาและทำสัญญารับทุนจากโครงการวิจัยฯ เป็นเงิน 7,500 บาท** (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน**) โดยจ่ายโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือติดต่อรับเป็นเงินสด

          8.2 งวด ที่ 2 - สามารถเบิกจ่ายระหว่าง 15 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคมของปีถัดไปหลังจากการสมัครขอรับทุน เป็นเงิน 7,500 บาท** (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน**) หลังจากหัวหน้าโครงการที่ได้รับทุนปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ครบถ้วนแล้ว

          1) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาในแต่ละปี โดยแต่ละโครงการต้องนำเสนอผลการศึกษา/ผลงานออกแบบ หรือความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานและความรู้ระหว่างตัวแทนจากแต่ละโครงการและคณะทำงานวิจัยฯ ผู้ให้ทุน ทั้งนี้ งานสัมมนาจะจัดขึ้นราวช่วงเดือนมิถุนายนของปีถัดไปหลังจากการสมัครขอรับทุน (มิถุนายน 2560 และ 2561)

          2) ผู้รับทุนต้องส่งเอกสารแสดงผลการศึกษาหรือความก้าวหน้าของโครงการ ดังต่อไปนี้

               • สรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 1-2 หน้า

               • ผลงานการดำเนินงานโครงการ ในลักษณะตามรูปแบบของโครงการ อาทิ

               • โครงการออกแบบ แสดงผลงานการออกแบบ การสรุปองค์ความรู้ที่ประยุกต์หรือได้รับจากการดำเนินโครงการ และการเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)

               • โครงการค้นคว้าวิจัย แสดงการสรุปความก้าวหน้าของโครงการ ผลจากการศึกษา และการเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)

               • โครงการรูปแบบอื่นๆ แสดงผลการดำเนินงาน การสรุปองค์ความรู้หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินงาน ผลการประเมินโครงการ (หากเป็นโครงการในลักษณะการจัดกิจกรรม) และ การเผยแพร่ผลงาน (ถ้ามี)

          การส่งเอกสารผลงานเพื่อขอรับทุนในงวดที่ 2 นี้ ให้ส่งในรูปแบบเอกสาร (hard copy) ขนาดไม่เกิน A3 จำนวน 1 ชุด และบันทึกเป็น electronic fles ลงแผ่น CD-ROM จำนวน 1 ชุด  ทั้งนี้ โครงการวิจัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ภาพ และผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับทุน เพื่อประกอบการรายงานหรือประชาสัมพันธ์ผลการจัดสรรทุนการศึกษาของโครง การวิจัยฯ โดยมีการอ้างอิงเจ้าของผลงานตามมาตรฐานการอ้างอิงทั่วไป

          หากผู้ได้รับการพิจารณาให้รับทุนไม่ดำเนินการขอรับการจ่ายทุนภายในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่สามารถส่งหลักฐานเพื่อแสดงผลงานและความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการที่เหมาะสมได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หรือผลงานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร จะพิจารณาระงับจ่ายทุนจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ภายใต้การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุน โครงการวิจัยฯ อาจพิจารณางดจัดสรรทุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาของผู้ได้รับทุนนั้นในปีต่อไปจนกว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไข

          หมายเหตุ** ทุนการศึกษาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% ตามระเบียบการเงินของ สสส.

9. การประกาศรับสมัคร

          การประกาศรับสมัครการจัดสรรทุนการศึกษาในแต่ละปีผ่านช่องทางดังนี้

          1) การส่งจดหมายและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ไปยังสถาบันการศึกษาในประเทศที่เปิดสอนด้านสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง

          2) การเผยแพร่ผ่าน Facebook Page: BE4H

          3) การเผยแพร่ผ่าน Website: www.builtenviforhealth.info

10. ติดต่อสอบถามข้อมูลการจัดสรรทุน และโครงการวิจัยฯ

          คุณปิยพร สุทธิทรัพย์ ผู้ประสานงานโครงการ

          โทร. 080-070-8680

          Email Address: be4h.aku@gmail.com

          Facebook: www.facebook.com/BE4H

          Website: www.builtenviforhealth.info

11. การส่งเอกสารการสมัคร

          ส่งเอกสารการสมัครตามรายละเอียดในข้อ 5 ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

          ผศ.ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์

          หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเพื่อสุขภาวะ (ทุนสร้าง-สุข)

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

          ทั้งนี้ การรับเอกสารการสมัครยึดตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ภายในช่วงเวลาการรับสมัครที่ระบุเป็นหลัก

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศราคากลาง + ดูเพิ่มเติม

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม