ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โดย
| |
อ่าน : 2,092

 

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์
ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประจำปี พ .ศ. 2560
1. ประกาศทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ
          ศวส. เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย จึงกำหนดเป้าหมายของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเป้าหมายเชิงกลไกของนโยบาย 4 ประการคือ 1. ควบคุมและลดปริมาณการดื่มสุราในสังคม 2. ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และควบคุมความชุกของการดื่มสุรา 3. ลดความเสี่ยงของการดื่มสุรา ทั้งในมิติของปริมาณและรูปแบบการดื่ม และพฤติกรรมหลังการดื่มสุรา และ 4. จำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการดื่มสุรา โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ข้อหลักได้แก่ การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (Price and Availability) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม (Attitude) การลดอันตรายจากการบริโภค (Risk reduction) การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ (Alcohol policy at every Settings) และการพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง (Support)
          เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้มาสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (Price and Availability) ศวส.จึงต้องการสนับสนุนทุนงานวิจัยหรือจัดการความรู้ในประเด็นต่อไปนี้
• มาตรการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำ
• การศึกษาเกี่ยวกับมาตรการการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำ เช่น กลไกการตั้งราคาขายปลีก และการตั้งราคาโปรโมชั่น ในร้านจำหน่ายสุราในประเทศไทย การทบทวนกระบวนการและประสิทธิผลของนโยบายนี้ในต่างประเทศการศึกษาความเป็นไปได้ของการผลักดันนโยบายนี้ในประเทศไทย
• มาตรการทางภาษี
• การศึกษาผลหรือกลไกของการขึ้นภาษีต่อราคาขายปลีก เช่น การศึกษาว่า เมื่อขึ้นภาษีสุราแล้ว จะมีผลไปถึงยังผู้บริโภคหรือไม่ ถ้ามีผลจริง จะมีมากน้อยเพียงใด หากไม่มีผลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือมีผลแตกต่างกันหรือไม่ตามชนิดของเครื่องดื่ม หรือกลุ่มเป้าหมาย (tax-pass-through process) 
• สุรานอกระบบภาษี
• การศึกษาเพื่อประมาณปริมาณและมูลค่าการผลิตการบริโภค ของสุรานอกระบบภาษี ซึ่งรวมถึงสุราพื้นบ้านหรือสุรากลั่นชุมชน (ทั้งที่เสียภาษีและไม่ได้เสียภาษี) สัดส่วนต่อปริมาณสุราในระบบภาษีเส้นทางการผลิต กระจาย และจำหน่าย การลักลอบนำเข้าสุราจากต่างประเทศ ส่วนแบ่งการตลาดของสุรานอกระบบภาษี การเคลื่อนย้ายสุราเถื่อนเข้าประเทศผ่านทางกองทัพมด
• แนวทางการจัดการปัญหานี้ ไม่ว่าจะเป็นการปราบปราม หรือการหาทางออกให้ผู้ผลิต/นำเข้าสุราเถื่อนให้มีงานทำทดแทนหรือศึกษายุทธวิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง อาจจะเป็นกรณีศึกษาหรือพื้นที่นำร่อง/ต้นแบบ
• มาตรการจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพ
• มาตรการจำกัดการเข้าถึงใหม่ๆ เช่น สถานที่ที่มีคนชุมนุมกัน สนามกีฬา ถนนคนเดิน ลานกิจกรรม และอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงเป็นต้น โดยอาจจะเป็นการทบทวนข้อมูลจากต่างประเทศ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการ และระบุส่วนขาดหรือมาตรการที่ยังไม่มีในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศหรือการศึกษาสถานการณ์หรือข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่หรือบริบทที่ยังเป็นส่วนขาดนั้นๆ เช่น การศึกษาเอกสาร/ข่าว การสำรวจสถานการณ์ปัญหา ความคิดเห็นและการสนับสนุนให้มี
มาตรการจัดการหรือป้องกันปัญหาเหล่านั้น เป็นต้น
• การศึกษาผลของการจำกัดการจำหน่ายสุราบางประเภทหรือตามระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในพื้นที่จำหน่ายบางประเภท เช่น ผลลัพธ์ของมาตรการควบคุมให้จำหน่ายเหล้าปั่นเฉพาะในสถานบันเทิงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการขายสุราประเภทต่างๆ กับการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ การบาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร การทะเลาะวิวาท เป็นต้น
• การวิเคราะห์ระบบการดำเนินนโยบายหรือมาตรการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย(อาจจะวิเคราะห์ภาพรวมระดับประเทศ และศึกษาย่อยลงไประดับจังหวัด หรือพื้นที่กรณีศึกษา)
• การเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมของการดื่มสุรา (เช่น ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ การกระทำรุนแรง ปัญหาครอบครัว และความวุ่นวายไม่เป็นระเบียบของสังคม เป็นต้น) กับผลประโยชน์จากการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจการท่องเที่ยว ในจังหวัด/พื้นที่
• การพัฒนาระบบหรือแนวทางในการแก้ไข/จัดการปัญหาเหล่านี้ให้ครอบคลุมและมีส่วนร่วม เช่น การดำเนินการระดับพื้นที่โดยใช้มาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจำหน่ายและการเข้าถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคม เช่น การจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ความหนาแน่นของจุดจำหน่าย การจัดโซนนิ่งพื้นที่จำหน่าย การโฆษณาและส่งเสริมการขายสุราภายในชุมชนการตรวจส่องการผลิตสุราพื้นบ้าน การห้ามขายสุราในวันพระ/วันสำคัญทางศาสนา การจัดสายตรวจงานเลี้ยง กลไกระดับชุมชนในการเฝ้าติดตามร้านค้าปลีกหรือสถานบันเทิงเพื่อควบคุมการจำหน่ายสุราให้กับผู้มีอาการมึนเมา เด็กและเยาวชน เป็นต้น
          โดยลักษณะโครงการที่ศวส.ต้องการสนับสนุนเพื่อตอบประเด็นเหล่านี้ อาจจะเป็น การวิจัยปฐมภูมิ (primary research) ที่เก็บข้อมูลใหม่ หรือเป็นการวิจัยเอกสารหรือวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ หรือเป็นการสร้างโมเดลแบบจำลองเพื่อทำนายผลลัพธ์เชิงนโยบาย หากมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้องค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการหรือนโยบายนั้นๆ หรือองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการออกนโยบายใหม่ หรือหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนาระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เงื่อนไขเวลา
          - สำหรับโครงการวิจัยปฐมภูมิ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 18 เดือน
          - สำหรับโครงการประเภทวิจัยเอกสารหรือวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน
3. งบประมาณ
          - สำหรับโครงการวิจัยปฐมภูมิ ไม่เกิน 1,000,000.00 (หนึ่งล้านบาท)
          - สำหรับโครงการประเภทวิจัยเอกสารหรือวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 30,000 – 100,000 (สามหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท) (โดยจ่ายค่าตอบแทนหรือทุนสนับสนุนตามผลงานที่ได้รับ)
4. ขั้นตอนการดำเนินงาน
          1) เขียนโครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Proposal) ซึ่งประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมครบถ้วน การออกแบบการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสมชัดเจน การสุ่มตัวอย่าง(ถ้ามี) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม) นำเสนอศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
          2) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรานำโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
          3) ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจะแจ้งผลการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้นักวิจัยทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559
          4) กรณีที่ผู้วิจัยผ่านการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจะเชิญนักวิจัยทำสัญญาพร้อมปรับแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
          5) นักวิจัยเริ่มดำเนินการวิจัยตามโครงร่างการวิจัยที่นำเสนอ
          6) นำเสนอความคืบหน้าระหว่างทำการศึกษา, รับฟังข้อเสนอแนะ, ปรับแก้ตามความเหมาะสม
          7) นำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งรายงาน, รับฟังข้อเสนอแนะ, ปรับแก้ตามความเหมาะสม
          8) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับลงวารสาร 10-15 หน้า และเอกสารข้อเท็จจริง (Factsheet) 3-4 หน้า
          9) ร่วมแถลงข่าวผลการศึกษาในเวทีที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดให้
5. ผลผลิต
          - รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
          - รายงานฉบับลงวารสาร 10-15 หน้า
          - เอกสารข้อเท็จจริง (Factsheet) 3-4 หน้า
6. ผู้สนใจติดต่อและส่งเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
          ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หลังอาคารคลังพัสดุ (ถนนสาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร .085-357-7170E-mail: center.cas05@gmail.com www. cas.or.th
          ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ที่ http://www.cas.or.th
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
รศ.ดร.พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนร่วมวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคแอลกอฮอล์

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ประจำปี พ .ศ. 2560

 

1. ประกาศทุนวิจัยตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ

          ศวส. เป็นหน่วยงานวิชาการที่มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการจัดการปัญหาสุราในประเทศไทย จึงกำหนดเป้าหมายของการทำงานตามแผนยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีเป้าหมายเชิงกลไกของนโยบาย 4 ประการคือ 1. ควบคุมและลดปริมาณการดื่มสุราในสังคม 2. ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และควบคุมความชุกของการดื่มสุรา 3. ลดความเสี่ยงของการดื่มสุรา ทั้งในมิติของปริมาณและรูปแบบการดื่ม และพฤติกรรมหลังการดื่มสุรา และ 4. จำกัดและลดความรุนแรงของปัญหาจากการดื่มสุรา โดยดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 5 ข้อหลักได้แก่ การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (Price and Availability) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและแรงสนับสนุนในการดื่ม (Attitude) การลดอันตรายจากการบริโภค (Risk reduction) การจัดการปัญหาแอลกอฮอล์ในระดับพื้นที่ (Alcohol policy at every Settings) และการพัฒนากลไกการจัดการและสนับสนุนที่เข้มแข็ง (Support)

          เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรู้มาสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การควบคุมการเข้าถึงทางเศรษฐศาสตร์และทางกายภาพ (Price and Availability) ศวส.จึงต้องการสนับสนุนทุนงานวิจัยหรือจัดการความรู้ในประเด็นต่อไปนี้

          • มาตรการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำ

               • การศึกษาเกี่ยวกับมาตรการการกำหนดราคาขายปลีกขั้นต่ำ เช่น กลไกการตั้งราคาขายปลีก และการตั้งราคาโปรโมชั่น ในร้านจำหน่ายสุราในประเทศไทย การทบทวนกระบวนการและประสิทธิผลของนโยบายนี้ในต่างประเทศการศึกษาความเป็นไปได้ของการผลักดันนโยบายนี้ในประเทศไทย

          • มาตรการทางภาษี

               • การศึกษาผลหรือกลไกของการขึ้นภาษีต่อราคาขายปลีก เช่น การศึกษาว่า เมื่อขึ้นภาษีสุราแล้ว จะมีผลไปถึงยังผู้บริโภคหรือไม่ ถ้ามีผลจริง จะมีมากน้อยเพียงใด หากไม่มีผลจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือมีผลแตกต่างกันหรือไม่ตามชนิดของเครื่องดื่ม หรือกลุ่มเป้าหมาย (tax-pass-through process) 

          • สุรานอกระบบภาษี

               • การศึกษาเพื่อประมาณปริมาณและมูลค่าการผลิตการบริโภค ของสุรานอกระบบภาษี ซึ่งรวมถึงสุราพื้นบ้านหรือสุรากลั่นชุมชน (ทั้งที่เสียภาษีและไม่ได้เสียภาษี) สัดส่วนต่อปริมาณสุราในระบบภาษีเส้นทางการผลิต กระจาย และจำหน่าย การลักลอบนำเข้าสุราจากต่างประเทศ ส่วนแบ่งการตลาดของสุรานอกระบบภาษี การเคลื่อนย้ายสุราเถื่อนเข้าประเทศผ่านทางกองทัพมด

               • แนวทางการจัดการปัญหานี้ ไม่ว่าจะเป็นการปราบปราม หรือการหาทางออกให้ผู้ผลิต/นำเข้าสุราเถื่อนให้มีงานทำทดแทนหรือศึกษายุทธวิธีการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้าง อาจจะเป็นกรณีศึกษาหรือพื้นที่นำร่อง/ต้นแบบ

          • มาตรการจำกัดการเข้าถึงทางกายภาพ

               • มาตรการจำกัดการเข้าถึงใหม่ๆ เช่น สถานที่ที่มีคนชุมนุมกัน สนามกีฬา ถนนคนเดิน ลานกิจกรรม และอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงเป็นต้น โดยอาจจะเป็นการทบทวนข้อมูลจากต่างประเทศ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการ และระบุส่วนขาดหรือมาตรการที่ยังไม่มีในประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศหรือการศึกษาสถานการณ์หรือข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานที่หรือบริบทที่ยังเป็นส่วนขาดนั้นๆ เช่น การศึกษาเอกสาร/ข่าว การสำรวจสถานการณ์ปัญหา ความคิดเห็นและการสนับสนุนให้มีมาตรการจัดการหรือป้องกันปัญหาเหล่านั้น เป็นต้น

               • การศึกษาผลของการจำกัดการจำหน่ายสุราบางประเภทหรือตามระดับความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในพื้นที่จำหน่ายบางประเภท เช่น ผลลัพธ์ของมาตรการควบคุมให้จำหน่ายเหล้าปั่นเฉพาะในสถานบันเทิงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการขายสุราประเภทต่างๆ กับการเกิดผลกระทบทางสุขภาพ การบาดเจ็บอุบัติเหตุจราจร การทะเลาะวิวาท เป็นต้น

               • การวิเคราะห์ระบบการดำเนินนโยบายหรือมาตรการควบคุมการเข้าถึงทางกายภาพที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย(อาจจะวิเคราะห์ภาพรวมระดับประเทศ และศึกษาย่อยลงไประดับจังหวัด หรือพื้นที่กรณีศึกษา)

               • การเปรียบเทียบระหว่างผลกระทบด้านสุขภาพและสังคมของการดื่มสุรา (เช่น ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บ การกระทำรุนแรง ปัญหาครอบครัว และความวุ่นวายไม่เป็นระเบียบของสังคม เป็นต้น) กับผลประโยชน์จากการเก็บภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจการท่องเที่ยว ในจังหวัด/พื้นที่

               • การพัฒนาระบบหรือแนวทางในการแก้ไข/จัดการปัญหาเหล่านี้ให้ครอบคลุมและมีส่วนร่วม เช่น การดำเนินการระดับพื้นที่โดยใช้มาตรการในชุมชนเพื่อควบคุมการจำหน่ายและการเข้าถึงทั้งในระบบตลาดและทางสังคม เช่น การจัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการควบคุมการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุรา ความหนาแน่นของจุดจำหน่าย การจัดโซนนิ่งพื้นที่จำหน่าย การโฆษณาและส่งเสริมการขายสุราภายในชุมชนการตรวจส่องการผลิตสุราพื้นบ้าน การห้ามขายสุราในวันพระ/วันสำคัญทางศาสนา การจัดสายตรวจงานเลี้ยง กลไกระดับชุมชนในการเฝ้าติดตามร้านค้าปลีกหรือสถานบันเทิงเพื่อควบคุมการจำหน่ายสุราให้กับผู้มีอาการมึนเมา เด็กและเยาวชน เป็นต้น

          โดยลักษณะโครงการที่ศวส.ต้องการสนับสนุนเพื่อตอบประเด็นเหล่านี้ อาจจะเป็น การวิจัยปฐมภูมิ (primary research) ที่เก็บข้อมูลใหม่ หรือเป็นการวิจัยเอกสารหรือวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ หรือเป็นการสร้างโมเดลแบบจำลองเพื่อทำนายผลลัพธ์เชิงนโยบาย หากมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้องค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการหรือนโยบายนั้นๆ หรือองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการออกนโยบายใหม่ หรือหาแนวทางปรับปรุง/พัฒนาระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เงื่อนไขเวลา

          - สำหรับโครงการวิจัยปฐมภูมิ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 18 เดือน

          - สำหรับโครงการประเภทวิจัยเอกสารหรือวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ ระยะเวลาดำเนินการ 6 เดือน

3. งบประมาณ

          - สำหรับโครงการวิจัยปฐมภูมิ ไม่เกิน 1,000,000.00 (หนึ่งล้านบาท)

          - สำหรับโครงการประเภทวิจัยเอกสารหรือวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 30,000 – 100,000 (สามหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท) (โดยจ่ายค่าตอบแทนหรือทุนสนับสนุนตามผลงานที่ได้รับ)

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

          1) เขียนโครงร่างการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Proposal) ซึ่งประกอบด้วย การทบทวนวรรณกรรมที่ครอบคลุมครบถ้วน การออกแบบการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสมชัดเจน การสุ่มตัวอย่าง(ถ้ามี) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (เช่น แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม) นำเสนอศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559

          2) ศูนย์วิจัยปัญหาสุรานำโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิตามระเบียบของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

          3) ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจะแจ้งผลการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้นักวิจัยทราบภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2559

          4) กรณีที่ผู้วิจัยผ่านการคัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจะเชิญนักวิจัยทำสัญญาพร้อมปรับแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ

          5) นักวิจัยเริ่มดำเนินการวิจัยตามโครงร่างการวิจัยที่นำเสนอ

          6) นำเสนอความคืบหน้าระหว่างทำการศึกษา, รับฟังข้อเสนอแนะ, ปรับแก้ตามความเหมาะสม

          7) นำเสนอร่างรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ พร้อมส่งรายงาน, รับฟังข้อเสนอแนะ, ปรับแก้ตามความเหมาะสม

          8) ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานฉบับลงวารสาร 10-15 หน้า และเอกสารข้อเท็จจริง (Factsheet) 3-4 หน้า

          9) ร่วมแถลงข่าวผลการศึกษาในเวทีที่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราจัดให้

5. ผลผลิต

          - รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

          - รายงานฉบับลงวารสาร 10-15 หน้า

          - เอกสารข้อเท็จจริง (Factsheet) 3-4 หน้า

6. ผู้สนใจติดต่อและส่งเอกสารขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย

          ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หลังอาคารคลังพัสดุ (ถนนสาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร .085-357-7170E-mail: center.cas05@gmail.com www. cas.or.th

          ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสามารถดาวน์โหลด เอกสารและแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ที่ http://www.cas.or.th

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

 

 

     รศ.ดร.พญ. สาวิตรี อัษณางค์กรชัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศราคากลาง + ดูเพิ่มเติม

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม