ศูนย์วิจัยปัญหาสุรารับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

โดย
| |
อ่าน : 2,078

 

ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
          ด้วยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดาเนินการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีนโยบายสนับสนุนทุนให้แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ที่มุ่งมั่นจะทาวิจัยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะจัดสรรทุนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
เป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าแล้ว
2. จานวนเงินที่จัดสรร 2.1) ปริญญาโท ไม่เกิน 30,000 บาท/ทุน กรณีให้แบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 50,000 บาท/ทุน กรณีแจงแจงรายละเอียดงบประมาณ 2.2) ปริญญาเอก ไม่เกิน 50,000 บาท/ทุน กรณีให้แบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 100,000 บาท/ทุน กรณีแจงแจกรายละเอียดงบประมาณ หมายเหตุ: กรณีได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรอื่น กรุณาแจ้งชื่อองค์กรและจานวนเงินที่ได้รับทุนสนับสนุนด้วย
3. หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1) ใบสมัครขอรับทุน
3.2) ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ พร้อมไฟล์ word และ pdf
3.3) ประกาศหรือหลักฐานการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
4. การพิจารณา
คณะกรรมการ ศวส.จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน
5. การเบิกจ่ายเงินทุน
เบิกจ่ายตามรายการที่ได้รับอนุมัติ และใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน
6. เงื่อนไขการรับทุน
6.1) ผู้ได้รับทุน ต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม และบทความสาหรับเผยแพร่ ความยาว 15-20 หน้ากระดาษ A4 พร้อมซีดี แก่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดในสัญญาให้ทุน
6.2) ผู้รับทุนต้องระบุไว้ในกิตติกรรมประกาศว่า “ได้รับทุนอุดหนุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จาก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา” โดยให้ระบุชื่อผู้รับทุนและระบุสังกัด (ชื่อสถาบันหรือมหาวิทยาลัย) ของผู้รับทุน
6.3) ผู้รับทุนต้องยืนยันว่ามิได้เป็นผู้ผลิตหรือนาเข้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์หรือยาสูบ หรือเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดาเนินกิจกรรมใดๆ จากผู้ผลิตหรือนาเข้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์หรือยาสูบ ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานับถึงวันที่ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติ และรับรองว่าจะไม่รับการสนับสนุนงบประมาณใดๆ จากผู้ผลิตหรือผู้นาเข้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์หรือยาสูบ ตลอดระยะเวลาที่ทาวิทยานิพนธ์จนแล้วเสร็จ รวมทั้งระยะเวลาต่อเนื่องนับจากวันนั้นไปอีก 1 ปี
7. การสมัครขอรับทุน ส่งใบสมัครที่ผู้สมัครและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 3 มายัง ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หลังอาคารคลังพัสดุ (ถนนสาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
8. ประกาศผลการพิจารณา
ประมาณ 1 เดือน หลังจากได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ผู้ประสานงาน: นางสาวชะวะลีพร ภวภูตานนท์ฯ
โทรสาร : 085 357-7170, 086 309-5570
Email address: contact.cas05@gmail.com
ที่มา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

ประกาศศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

เรื่อง รับสมัครทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

 

          ด้วยศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีนโยบายสนับสนุนทุนให้แก่นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก ที่มุ่งมั่นจะทำวิจัยด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะจัดสรรทุนดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน

          เป็นนิสิต/นักศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกที่โครงร่างวิทยานิพนธ์ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าแล้ว

2. จำนวนเงินที่จัดสรร

          2.1) ปริญญาโท ไม่เกิน 30,000 บาท/ทุน กรณีให้แบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 50,000 บาท/ทุน กรณีแจกแจงรายละเอียดงบประมาณ

          2.2) ปริญญาเอก ไม่เกิน 50,000 บาท/ทุน กรณีให้แบบเหมาจ่าย ไม่เกิน 100,000 บาท/ทุน กรณีแจกแจงรายละเอียดงบประมาณ

          หมายเหตุ : กรณีได้รับทุนสนับสนุนจากองค์กรอื่น กรุณาแจ้งชื่อองค์กรและจานวนเงินที่ได้รับทุนสนับสนุนด้วย

3. หลักฐานประกอบการสมัคร

          3.1) ใบสมัครขอรับทุน

          3.2) ข้อเสนอวิทยานิพนธ์ พร้อมไฟล์ word และ pdf

          3.3) ประกาศหรือหลักฐานการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการบริหารคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

4. การพิจารณา

          คณะกรรมการ ศวส.จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน

5. การเบิกจ่ายเงินทุน

          เบิกจ่ายตามรายการที่ได้รับอนุมัติ และใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน

6. เงื่อนไขการรับทุน

          6.1) ผู้ได้รับทุน ต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม และบทความสาหรับเผยแพร่ ความยาว 15-20 หน้ากระดาษ A4 พร้อมซีดี แก่ศูนย์วิจัยปัญหาสุราให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาให้ทุน

          6.2) ผู้รับทุนต้องระบุไว้ในกิตติกรรมประกาศว่า “ได้รับทุนอุดหนุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์จาก ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา” โดยให้ระบุชื่อผู้รับทุนและระบุสังกัด (ชื่อสถาบันหรือมหาวิทยาลัย) ของผู้รับทุน

          6.3) ผู้รับทุนต้องยืนยันว่ามิได้เป็นผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์หรือยาสูบ หรือเคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ จากผู้ผลิตหรือนำเข้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอลล์หรือยาสูบ ในระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานับถึงวันที่ทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ได้รับการอนุมัติ และรับรองว่าจะไม่รับการสนับสนุนงบประมาณใดๆ จากผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์หรือยาสูบ ตลอดระยะเวลาที่ทำวิทยานิพนธ์จนแล้วเสร็จ รวมทั้งระยะเวลาต่อเนื่องนับจากวันนั้นไปอีก 1 ปี

7. การสมัครขอรับทุน

          ส่งใบสมัครที่ผู้สมัครและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักลงนามแล้ว พร้อมทั้งหลักฐานประกอบการสมัครตามข้อ 3 มายัง ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา หลังอาคารคลังพัสดุ (ถนนสาธารณสุข 6) กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

8. ประกาศผลการพิจารณา

          ประมาณ 1 เดือน หลังจากได้รับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงาน : นางสาวชะวะลีพร ภวภูตานนท์ฯ

โทรศัพท์ : 085-357-7170, 086 309-5570

Email address : contact.cas05@gmail.com

 

 

 

 

 

ที่มา : ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา

 

  • eproposal เสนอโครงการ -

 ประกาศราคากลาง + ดูเพิ่มเติม

 ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม

 ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง + ดูเพิ่มเติม