คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนธันวาคม 2559)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 3,539

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

          ในห้วงแห่งความอาลัยอันยิ่งใหญ่ ความโสกสลดยังคงไม่จางไป หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่สวรรคาลัย

 
          เป็นที่ประจักษ์ชัด และยิ่งชัดขึ้นในห้วงเวลานี้ ว่าพระองค์ มิใช่เพียงผู้ทรงดำรงตำแหน่งประมุขของประเทศ แต่ ธ ผู้ทรงเปรียบเสมือน "พ่อหลวง" เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของปวงชนชาวไทย
 
          ภาพที่ท่านทรงงานตลอดเจ็ดทศวรรษของรัชสมัย เป็นสัญลักษณ์การทำความดีและทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเพื่อส่วนรวมโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ การหวนรำลึกถึงในหลวงได้หลอมรวมจิตใจคนไทยเข้าหาความดีงาน และหลอมรวมเข้าหากัน เกิดปรากฎการณ์ของการที่ผู้คนลุกขึ้นแปรเปลี่ยนความเศร้าโศกเสียใจให้เป็นพลังในการเดิน "ทำดีตามรอยพ่อ" ด้วยการกระทำต่างๆ ที่หลากหลายเท่าที่จะทำกันได้ รวมถึงการตั้งปณิธานน้อมนำพระบรมราโชวาท พระราชดำริ และพระราชกรณียกิจมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต
 
          ศ.นพ.ประเวศ วะสี ได้ชี้ว่า
          "...ไม่เคยมีครั้งใดที่คนไทยทั้งชาติคิดตรงกันเท่าขณะนี้ คือ คนไทยทั้งชาติกำลังคิดถึงพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ทำอย่างไรจะแปรการที่คนไทยทั้งแผ่นดินคิดตรงกันไปเป็นพลังแผ่นดิน..."
          "...แปรเป็นจิตสำนึกใหม่ ที่ใหญ่กว่าจิตสำนึกเพื่อตัวตน พรรคพวก กลุ่มองค์กร แต่เป็นจิตที่คำนึงถึงคนอื่น หรือจิตสำนึกที่เชื่อมโดยงสู่ความเป็นทั้งหมด..."
          "พระเจ้าอยู่หัวเป็นมนุษย์ที่มีจิตสำนึกใหญ่ ที่ทรงคำนึงถึงคนทั้งหมดและธรรมชาติทั้งหมด คนไทยต้องสามารถแปรอารมณ์โศกเศร้าของชาติไปเป็นปัญญาแห่งชาติ"
 
          สสส. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการมุ่งมั่นทำความดีตามแนวทางของพระองค์ "โครงการจิตอาสาพลังแผ่นดิน" จึงได้ถูกคิดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจของคนในสังคมให้ลงมือทำความดี และสร้างกลไกสานต่อเครือข่ายงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้งอกงาม และยั่งยืน โดยต่อยอดจากงานด้านจิตอาสาที่ สสส. ได้ทำต่อเนื่องมาหลายปี
 
          งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในโอกาสของการสร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญาที่มีทั้งความหลากหลายและทำให้คนได้มีประสบการณ์จากการทำความดี "ธนาคารจิตอาสา" เป็นเครื่องมือสำคัญที่พัฒนาระบบฝากเวลาแนะนำงานอาสาในระบบออนไลน์ซึ่งเข้าถึงง่าย เปิดบริการให้ทุกคนได้แสดงความตั้งใจทำดีด้วยการฝากเวลา พร้อมได้รับแนะนำงานอาสาตรงความสนใจและทักษะขณะเดียวกันองค์กรหรือกลุ่มผู้จัดงานอาสายังได้ใช้เป็นช่องทางในการเปิดงาน คัดเลือก ตอบรับและเก็บข้อมูลติดต่อของอาสาสมัคร ปัจจุบันธนาคารจิตอาสามีสมาชิก 46,000 คน และฝากเวลาแสดงความตั้งใจไว้สูงถึง 2.4 ล้านชั่วโมง มีสมาชิกองค์กรผู้จัดงานอาสา 196 แห่ง ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมานี้มีอาสาสมัครได้ใช้บริการพบงานอาสาและไปปฏิบัติงานมาแล้วกว่า 71,500 ราย เฉพาะในปี 2559 ก็มีงานอาสาที่จัดและเปิดรับแล้วถึง 814 งาน
 
          หากเทียบกับจำนวนของคนไทยและองค์กรผู้จัดงานอาสาทั้งหมดแล้วก็นับว่าระบบฝากเวลาและแนะนำงานอาสายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก และยิ่งเพิ่มโอกาสงานอาสาก็ยิ่งได้ขยายโอกาสทำความดีแก่ทุกคนให้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่า ร่วมใจกันเพิ่มพลังจิตอาสาให้แก่แผ่นดินไทย "จิตอาสาพลังแผ่นดิน" จึงมาสานต่อกระแสจิตอาสาตามรอยพ่อนี้ ด้วยหลักการ Sharing Networking Inspiring ผ่านเว็บไซต์ www.palangpandin.com เพื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันรูปแบบงานจิตอาสาของคนต่อผู้อื่น เพราะเชื่อว่าความดีนั้นเมื่อเกิดขึ้นและได้รับการเผยแพร่ออกไป ก็เปรียบเสมือนการกระจายเมล็ดพันธุ์แห่งความดีออกไปให้กลายเป็นต้นไม้ ผลิใบออกดอกให้ผลกลับคืนมาสู่คนในสังคมเองจะได้อยู่กันด้วยความสุข
 
          ในระยะต่อไปก่อนสิ้นปี เว็บไซต์นี้จะเปิดให้บุคคลหรือองค์กรเสนองานอาสาที่ต้องการการสนับสนุน เพื่อเปิดให้เชื่อมโยงกับจิตอาสาที่มีความต้องการตรงกัน รวมทั้ง "ฝากเวลา" หรือแสดงความจำนงที่จะทำความดีเพื่อผู้อื่นในปฏิทินความดี พัฒนาความเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนงอกงามต่อไป
 
          และนี่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะในมิติกาย จิต ปัญญา และสังคม ที่ สสส. ได้ร่วมกับภาคีทั่วประเทศทำงานต่อเนื่องตลอดสิบห้าปีที่ผ่านมา
 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook