คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนสิงหาคม 2559)

โดย webmaster

| |

อ่าน : 4,240

สวัสดีครับ เพื่อนร่วมสร้างสุขทุกคน
 

              จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับเดือนสิงหาคมนี้ อยู่ในช่วงระหว่างการเข้าพรรษา 3 เดือน ถือเป็นโอกาสที่พวกเราชาวพุทธจะได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี รักษาศีล 5 โดย สสส. ได้เชิญชวนทุกท่าน ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญคือ ได้โอกาส “พักตับ” ไปด้วยกัน ซึ่งเราหวังว่าสิ่งดีๆจากสามเดือนนี้จะทำให้คุณอยากลด ละ เลิก ต่อเนื่องไปอีกนานๆ หรือ ตลอดไปในที่สุด  รวมทั้งเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนแห่ง “วันแม่แห่งชาติ” ที่เป็นวาระที่หลายๆ คนใช้ในการตั้งใจทำสิ่งดีๆอุทิศเพื่อแม่อีกด้วย แม่เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญที่สุดของลูก เป็นเสาสุขภาวะของครอบครัว ความรักของแม่เป็นพลังบวกมหาศาลของสังคม

              สำหรับจดหมายข่าวฉบับนี้ อยากขอพูดถึงเรื่อง “สุขภาวะทางเพศ” ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การทำงานที่ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนพยายามส่งเสริมและผลักดันให้เยาวชนไทย รวมถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครู มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางเพศที่ถูกต้องและเหมาะสม ลดทอนความขัดแย้งหรือการกดขี่  ก่อให้เกิดครอบครัวและสังคมสุขภาวะ
              ในหลายๆ ประเด็นของสุขภาวะทางเพศ  หนึ่งในปัญหาสำคัญคือ การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสภาวะที่ขาดความพร้อม  อันเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาการมีประชากรคุณภาพ ปัจจุบันประเทศไทยนั้น เผชิญกับปัญหา “เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ” กล่าวคือ ประเทศเราเริ่มมีอัตราการเกิดลดลง แต่การเกิดของเรานั้น เป็นการเกิดในกลุ่มประชากรที่ยังไม่พร้อมจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มแม่วัยรุ่น 
              แต่ละวันมีทารกเกิดใหม่จากแม่วัยรุ่นจำนวนมาก การสำรวจของกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประมาณการในปี 2555 ว่า มีจำนวนถึง 130,000คน โดย 15,000 คนมีการคลอดลูกซ้ำ และในจำนวนนี้มี 880 คนที่คลอดลูกซ้ำเป็นท้องที่สามทั้งที่ยังไม่พ้นวัยรุ่น  ลองนึกภาพตามถึงเด็กอายุ 15-19 ปี ประสบการณ์ในชีวิตยังน้อย ความสมบูรณ์ของร่างกายก็ยังไม่เต็มที่ ทำให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ ตามมา ทั้งสุขภาพ และพัฒนาการจิตใจของเด็ก สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ การเกิดวงจรแบบนี้ต่อไปไม่จบสิ้น
              การแก้ปัญหาแม่วัยรุ่น จึงต้องเริ่มที่การพูดคุยกัน ทำความเข้าใจเรื่องเพศให้ชัดๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ถือเป็นคนสำคัญที่สุดที่จะต้องรับบทนี้ ทักษะการสื่อสารระหว่างกันเรื่องเพศ เป็นสิ่งจำเป็นที่พ่อแม่ ต้องเรียนรู้ ถ้าวันหนึ่งลูกถามเรื่องเพศจะตอบอย่างไร หรือ หากลูกไม่ถามจะต้องหาจังหวะการพูดคุยอย่างไร สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้ และ สสส. ก็มีการทำงานเพื่อสร้างทักษะเหล่านี้ขึ้น ซึ่งทุกครอบครัวสามารถเรียนรู้ไปกับเราและภาคีได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหายิ่งใหญ่นี้ ไม่อาจอยู่เพียงความรับผิดชอบของรายครอบครัวได้ ระบบต่างๆในสังคม อาทิ ระบบการศึกษา ระบบแรงงาน ระบบสาธารณสุข ระบบการบริหารท้องถิ่น ต้องพัฒนากลไกสนับสนุนเข้ามาช่วยดูแลส่งเสริม ซึ่ง สสส. เองได้ร่วมสนับสนุนภาคนโยบายของรัฐ และได้ประสานการพัฒนาต้นแบบการดูแลในพื้นที่นำร่อง 20 จังหวัด ที่จะได้สรุปบทเรียนและขยายผลต่อไปในอนาคตอันใกล้
              นอกจากนี้ ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ภารกิจงานของ สสส. ยังได้ร่วมกับประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกและใต้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สสส. กับองค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกและใต้ (World Health Organization, South-East Asia Region Office : WHO-SEARO) ในการสร้างความเข้มแข็งด้านงานสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของประเทศในภูมิภาคนี้ในระหว่างปี 2558-2560 โดยได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมี 6 ประเทศในภูมิภาคเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เมียนมา อินโดนีเซีย ราชอาณาจักรกัมพูชา ราชอาณาจักรภูฏาน สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และศรีลังกา และผู้บริหารองค์การสร้างเสริมสุขภาพของ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งบทเรียนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส ในประเทศไทยได้รับการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ภูมิภาคเพื่อการพัฒนาสุขภาพประชากรต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น

Post to Facebook