คุยกับผู้จัดการ

คุยกับผู้จัดการ สสส. (เดือนมีนาคม 2561)
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย และประชาชนที่ห็นความสำคัญของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกัน เพื่อหยุดความสูญเสีย และก้าวไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะอย่างแข็งแรงด้วยกัน
05 มีนาคม 2561